Zasadnutie mestsk√©ho zastupiteńĺstva Stupava


ńĆasti záznamu vo FLASH-i:

Stupava MsZ

 

1. aŇĺ 3. bod Otvorenie, n√°vrhov√° komisia, program zasadnutia

   
 

4. bod 4. Informácia o dianí v meste

   
 

5. bod 5. Informácia o  kontrole plnení uznesení

   
 

5. bod Pokrańćovanie 1

   
 

5. bod Pokrańćovanie 2

   
 

5. bod Pokrańćovanie 3

   
 

5. bod Pokrańćovanie 4

   
 

5. bod Pokrańćovanie 5

   
 

6. Situ√°cia ohńĺadom lokality Lesn√°

   
 

7. N√°vrh VZN ńć. ..../2017 ‚Äď PoŇĺiarny poriadok Mesta Stupava

   
 

8. Detsk√© ihrisko ‚Äď Kult√ļrny dom + budovanie nov√©ho ihriska v meste

   
 

9. Odpońćet Komunitn√©ho pl√°nu soci√°lnych sluŇĺieb

   
 

10. Odpońćet Programu hospod√°rskeho a¬†soci√°lneho rozvoja

   
 

11. Informácia o projektoch Mesta Stupava za r. 2015-2016

   
 

12. Z√°sady o¬†vyhotovovan√≠ a¬†zverejŇąovan√≠ z√°pisn√≠c z¬†rokovania Mestsk√©ho zastupiteńĺstva v Stupave

   
 

13. Vstup Mesta Stupava do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

   
 

14.1. bod ŇĹiadosŇ• o odk√ļpenie ńćasti pozemku parcely reg. E KN ńć. 6288 v k. √ļ. Stupava ‚Äď p. Ohradzansk√Ĺ

   
 

14.2. bod Nadobudnutie pozemkov pod cestou na ulici Konvalinkov√°

   
 

14.3. bod ŇĹiadosŇ• o¬†odk√ļpenie ńćast√≠ pozemkov parciel reg. C KN ńć. 770/1, 1472/1 v¬†k.√ļ. Stupava‚Äď p. Hupka

   
 

14.4. bod ŇĹiadosŇ• o¬†odk√ļpenie pozemku parcely reg. ‚ÄěE‚ÄúKN ńć. 5797ZsD a.s. ‚Äď p. Kiprich

   
 

14.5. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na 3 parkovacie stojisk√° na pozemku parcele reg. ‚ÄěE‚ÄúKN ńć. 294/3 v k. √ļ. Stupava, zap√≠sanom na¬†LV ńć. 4551, vo vlastn√≠ctve mesta Stupava ‚Äď Beles a Partner

   
 

14.6. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na ńćasŇ• pozemku parcely reg. ‚ÄěC‚ÄúKN 449/13 v k. √ļ. Stupava ‚Äď SmakNinka

   
 

14.7. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. ‚ÄěC‚ÄúKN ńć. 163/12 v k. √ļ. Stupava pod stavbou gar√°Ňĺe ‚Äď p. Csalavov√°

   
 

14.8. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. ‚ÄěC‚ÄúKN ńć. 825/1 v k. √ļ. Stupava pod stavbou gar√°Ňĺe ‚Äď p. Javorsk√Ĺ

   
 

14.9. bod ŇĹiadosŇ• o¬†pren√°jom priestorov v¬†Zdravotnom stredisku

   
 

14.10. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. ‚ÄěC‚ÄúKN ńć. 163/43 v k. √ļ. Stupava pod stavbou gar√°Ňĺe ‚Äď p. Vizmullerov√°

   
 

14.11. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. ‚ÄěC‚ÄúKN ńć.176/132 v k. √ļ. Stupava pod stavbou gar√°Ňĺe ‚Äď p. Golej

   
 

14.12. bod ŇĹiadosŇ• o¬†darovanie pozemkov Mestu Stupava ‚Äď STRABAG Pozemn√© a¬†inŇĺinierske staviteńĺstvo s.r.o.

   
 

14.13. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. ‚ÄěC‚ÄúKN ńć. 293/1 v k. √ļ. Stupava pod stavbou gar√°Ňĺe ‚Äď p. Kavick√Ĺ

   
 

14.14. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. ‚ÄěC‚ÄúKN ńć. 176/11 v k. √ļ. Stupava pod stavbou gar√°Ňĺe ‚Äď p. Korda

   
 

14.15. bod ŇĹiadosŇ• o¬†z√°menu pozemkov ‚Äď p. Rohman

   
 

14.16. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. ‚ÄěC‚ÄúKN ńć.163/12 v k. √ļ. Stupava pod stavbou gar√°Ňĺe ‚Äď p. MikloŇ°

   
 

14.17. bod ŇĹiadosŇ• o¬†uzatvorenie n√°jomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. ‚ÄěC‚ÄúKN ńć. 176/31 v¬†k. √ļ. Stupava pod stavbou gar√°Ňĺe ‚Äď p. Koppov√°

   
 

14.18. bod Zriadenie vecn√©ho bremena uloŇĺenia vodomernej Ň°achty na pozemku parcele reg. C KN ńć. 748/60 v k. √ļ. Stupava ‚Äď Kompressory, V.V.

   
 

14.19. bod Zriadenie vecn√©ho bremena uloŇĺenia vodomernej Ň°achty a¬†pr√≠pojky na pozemku parcele reg. E KN ńć. 766/1 v¬†k. √ļ. Stupava ‚Äď p. Popovińć

   
 

16. bod Spr√°va o¬†v√Ĺsledku kontroly pet√≠ci√≠ za rok 2015 a¬†2016 a¬†kontroly sŇ•aŇĺnost√≠ za rok 2016

   
 

18. bod R√īzne 1

   
 

18. bod R√īzne 2

   
 

18. bod R√īzne 3

   
 

18. bod R√īzne 4

   
 

18. bod R√īzne 5

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbliŇĺŇ°√≠ch prenosov :
 
28.03.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STAR√Č MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
29.03.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestsk√©ho zastupiteńĺstva Bratislava

 
04.04.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
02.05.2017 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenńć√≠n V√öC

Zasadnutie zastupiteńĺstva Trenńćiansk√©ho samospr. kraja

Kategórie videií: