Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto


Časti záznamu vo FLASH-i:

STARÉ MESTO, MsZ

 

0. bod Iniciatíva za vyhlásenie Národného parku Podunajsko

   
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

1. bod Pokračovanie

   
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Brnianska ul č. 47, 811 04 Bratislava

   
 

3. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2016

   
 

4. bod Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016

   
 

5. bod Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

5a. bod Návrh na poenovanie novovzniknutého námestia názvom Nám. Mórica Beňovského

   
 

6. bod Návrh na predaj pozemku parc . č. 2876/87 na Břeclavskej č. 4 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

7. bod Návrh na nájom pozemkov registra C, parc. č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

8. bod Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa (neprerokovaný, stiahnutý)

   
 

9. bod Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 57 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

10. bod Návrh schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou

   
 

11. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy pozemku parc. č. 5183/19 do priamej správy hlavného mesta SR na ulici K Železnej studienke

   
 

12. bod Návrh na schválenie podmienok nájmu pozemkov pod garážami a na zrušenie uznesenia č. 149/2010 o podmienkach nájmu pozemkov pod garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb

   
 

13. bod Návrh na schválenie zámeru využitia nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 7249/1 na ul. Dobšinského v Bratislave na výstavbu zariadenia sociálnych služieb

   
 

14. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 108/2013 zo dňa 25.06.2013 v časti B. a C., ktorým bol schválený Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dobšinského ulici v Bratislave

   
 

15. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto

   
 

16. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016- oblasť školstva

   
 

17. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť kultúry

   
 

18. bod Správa o rozdelení a použití daru spoločnosti Transpetrol, a.s. na SK PRES 2016

   
 

19. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2015

   
 

20. bod Správa o kontrole verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – prieskum trhu za II. polrok 2015

   
 

21. bod práva a vyjadrenie k nedostatkom z kontroly hospodárenia spoločnosti Staromestská a.s., vykonanej miestnym kontrolórom a informácia o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a stave ich plnenia

   
 

22. bod Návrh na vyjadrenie súhlasu so zmenou Stanov spoločnosti Staromestská a.s. a návrh na vymenovanie člena predstavenstva spoločnosti Staromestská a.s.

   
 

23. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 108/2015 z 27.10.2015, ktorým bolo schválené podanie žiadosti o členstvo v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu

   
 

24. bod Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s.

   
 

25. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca

   
 

26. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

   
 

27. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave

   
 

28. bod Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

29. bod Rôzne

   
 

30. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.09.2016 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

 
27.09.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
29.09.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
29.09.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
30.09.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava

Kategórie videií: