Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky1. bod Otvorenie, schválenie programu

  

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ1/2020

  

3. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019

  

4. bod Správy z vykonaných kontrol: (ájomné byty Pri Maline za rok 2018, kontroly cestovných náhrad, kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019, Výstavba verejného osvetlenia na ulici Továrenská a Pezinská)

  

5. bod Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy

  

6. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy

  

7. bod Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky, ZŠ Štúrova 142/A, Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera, Štefánikova 7, Malacky, CVČ Martina Rázusa 30, M

  

8. bod Návrh na schválenie rekonštrukcie atletickej dráhy v Zámockom parku

  

9. bod Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov pripojených na PCO

  

10. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR - Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne za obdobie 2016-2018+ Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu + Inf

  

11a. bod Prerokovanie Petície obyvateľov mesta Malacky a jeho okolia zastupiteľstvu mesta proti zrušeniu prevádzok podnikateľov, 12+7 parkovacích miest a umiestneniu predražených cykloprístrešk na Nádražnej ulici

  

11b. bod Info o koronavíruse v malackách

  

12. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií: