Pre sledovanie Live streamu doporučujeme použiť Internet explorer. | To watch Live stream, we recommend using Internet Explorer.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stupava


Časti záznamu vo FLASH-i:

Stupava MsZ

 

1. a 2. bod Otvorenie a Voľba overovateľa zápisnice (prebraté video)

   
 

3. bod Schválenie programu (prebraté video)

   
 

4. bod Informácia primátora (prebraté video)

   
 

5. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení (prebraté video)

   
 

6. bod Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (prebraté video)

   
 

6. bod Pokračovanie

   
 

7. bod Návrh zmien rozpočtu v r. 2016

   
 

7. bod Pokračovanie

   
 

Vystúpenie občanov k téme: Riešenie odvodnenia pozemkov

   
 

8.1. bod ADOS Kúty, MEDISON PLUS s.r.o. - žiadosť o zrušenie nájmu a žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupava

   
 

8.2. bod p. Gbelský - žiadosť o odkúpenie pozemku

   
 

8.3. bod KH Invest Slovakia s.r.o., KOVOMONTÁŽE s.r.o. - žiadosť o ukončenie nájmu a žiadosť o prenájom pozemku

   
 

8.4. bod p. Krištofič, p. Kolíková - žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy a žiadosť o nový prenájom pozemku

   
 

8.5. bod p. Hanicová, p. Moravčík - žiadosť o ukončenie nájmu a žiadosť o prenájom časti pozemku

   
 

8.6. bod p. Šamko - žiadosť o odkúpenie časti pozemku

   
 

8.7. bod SEAGULL o.z. - žiadosť o prenájom pozemkov

   
 

8.8. bod EDWIN s.r.o. v zastúpení Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava

   
 

8.9. bod p. Jurkovič - žiadosť o odkúpenia pozemku vo vlastníctva mesta Stupava

   
 

8.10. bod p. Zechelová - žiadosť o zámenu pozemku k. ú. Mást I za iný bonitou a rozlohou podobne veľký pozemok v Meste Stupava vo vlastníctve mesta

   
 

8.11. bod p. Krajčírová, p. Martinkovič - žiadosť o ukončenie nájmu a prenájom pozemku

   
 

8.12. bod p. Rác - žiadosti o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctva mesta Stupava a o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku

   
 

8.13. bod Mimosúdne urovnanie sporu Mesto Stupava c/a odporca v 1. rade HYDROCOOP, š.p., v likvidácii

   
 

8.14. bod Výzva na vydanie neoprávneného majetkového prospechu - žiadateľ p. Kostka

   
 

8.15. bod CEVASERVIS - návrh na prevod vlastníckych práv k rozostavanej stavbe verejného osvetlenia na Gaštanovej ul. v prospech mesta Stupava

   
 

8.16. bod p. Grambličková - prevod vodovodu

   
 

9. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

   
 

10. bod Voľba mandátovej komisie

   
 

11. bod Poverenie poslancov zastupovaním funkcie sobášiaceho

   
 

12. bod Správa dočasnej kontrolnej komisie v zmysle uznesenia č. 69/2016

   
 

13. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly podujatia Dni zelá 2015 s porovnaním za minulé roky 2014 a 2013

   
 

14. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly nakladania s majetkom mesta Stupava

   
 

15. bod Protest prokurátora

   
 

16. bod Memorandum Kúpalisko

   
 

17. bod Interpelácie

   
 

18. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.06.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ - vysoká kvalita

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
28.06.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Banská Bystrica, MsZ
28.06.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
30.06.2016 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
30.06.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
11.07.2016 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

Kategórie videií:
 
[CNW:Counter]