Pre sledovanie Live streamu doporučujeme použiť Internet explorer. | To watch Live stream, we recommend using Internet Explorer.

zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ

 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2016

   
 

1a. bod Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc.č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave

   
 

2. bod Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 2382/7 a parc. č. 2588/12 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Branislavovi Boreckému a Mgr. Marcele Borec

   
 

3. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2860/4, do vlastníctva Mgr. Branislava Bučka s manželkou

   
 

4. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave

   
 

5. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov a stavby č. 078306051200 pre OZ Vagus so sídlom v Bratislave

   
 

6. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenske

   
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 na dobu určitú do 31.08.2039, predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 06 00 na dobu určitú do 31.08.2039 a

   
 

7a. bod Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni

   
 

8. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

8a a 9. bod Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2015 + 9. bod Odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva – zmluvnej pokuty vo výške 3 947,48 Eur, žiadateľ EUREST, spol. s r.o., IČO: 31 342

   
 

10. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

   
 

11. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

   
 

12. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.

   
 

13. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

   
 

14. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s.

   
 

15. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s

   
 

Slovo pre verejnosť

   
 

16. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

   
 

17. bod Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/

   
 

17. bod Pokračovanie (hlasovanie)

   
 

18

   
 

19. bod Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

   
 

20. bod Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Kulíškova 6, Bratislava

   
 

21. bod Informácia o projektoch podporených finančným príspevkom v zmysle výzvy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na poskytnutie finančného príspevku na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015

   
 

22. bod Informácia o možnostiach vypovedania Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0181-10-00 spoločnosti MICROTECH, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

   
 

23. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcele Berešovej

   
 

24 až 27 bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 2299/7 a parc. č. 2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel ½ a Ľubomíre Candrákovej, podiel ½ ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

   
 

27a. bod Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z

   
 

28. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

29. bod Interpelácie

   
 

30. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.06.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
23.06.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
23.06.2016 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.06.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ - vysoká kvalita

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
28.06.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Banská Bystrica, MsZ
28.06.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.07.2016 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

Kategórie videií:
 
[CNW:Counter]