Zasadnutie miestneho zastupiteľstva


Časti záznamu vo FLASH-i:

Staré Mesto MsZ

 

Otvorenie, schválenie programu

   
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

   
 

3. bod Návrh na predaj pozemkov parc. č. 2876/88 a 2876/89 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

4. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Špitálska č. 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

5. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k predaju časti potrubia teplovodného prívodu do bytového domu Karadžičova 49,51,53,55

   
 

6. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (oblasť odpadového hospodárstva)

   
 

7. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku č......Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (rozpočtové určenie príjmov hlavného mesta a mestských častí)

   
 

8. bod Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2016 z ... 2016 o miestnom poplatku za rozvoj

   
 

9. bod Správa o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2015

   
 

10. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - sociálna oblasť

   
 

11. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť školstva

   
 

12. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť kultúry

   
 

13. bod Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2016/2017

   
 

14. bod Návrh na podanie návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s. r. o.

   
 

15. bod Návrh súhlasu so spolufinancovaním projektu Interreg Slovakia - Hungary 2014-2020: Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb

   
 

16. bod Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti a návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

17. bod Návrh na vyňatie dní 23. - 31.12.2017 a sobôt 7.1.2017, 15.4.2017, 6.5.2017, 17.6.2017, 26.8.2017, 2.9.2017, 16.9.2017, 25.11.2017 z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady

   
 

18. bod Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

19. bod Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

20. bod Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 60/2006 z 27.06.2006 a č. 80/2006 z 19.09.2006 v časti 3., 4. a 5.

   
 

21. a 22. bod Správa o výsledku kontroly dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015

   
 

23. bod Vzdanie sa členstva poslankyne Mgr. art. Veroniky REMIŠOVEJ, M.A. ArtD. v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie

   
 

24. bod Informácia o stave prípravy projektu obnovy verejného priestoru - Šafárikovo námestie

   
 

25. bod Informácia – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2016

   
 

26. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

   
 

27. bod Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s.

   
 

28. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca

   
 

29. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

   
 

30. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom Náš markt na Poštovej ulici v Bratislave

   
 

31. bod Rôzne

   
 

32. a 33. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto + Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.10.2016 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava
27.10.2016 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
08.11.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Banská Bystrica, MsZ

 
08.12.2016 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: