24. bod Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s. za nehnuteľnosť na Sedlárskej ul. 2 vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, ako príp

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: