4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3 zo dňa 7. 2. 1994 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratisl

Video patrí ku archívu >> PETRŽALKA MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: