Pre prezeranie si stiahnite plugin pre prehravanie TU

Pokračovanie rokovania Banskobystrického mestského zastupiteľstva z 20.5.2014

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

8. bod Nakladanie s majetko Mesta Banská Bystrica

  
 

8. bod Pokračovanie (1)

  
 

8. bod Pokračovanie (2)

  
 

9. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

  
 

9. bod Pokračovanie (1)

  
 

9. bod Pokračovanie (2)

  
 

10. bod Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

  
 

11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, d

  
 

12. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2014 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

  
 

13. bod Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Hurbanova ulica, Zmena číslo III. a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Hurb

  
 

14. bod ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny, Hušták - Belveder, Zmeny a doplnky funkčnej zóny H, Zmena č. 2 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. .../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny, Hušták - Belveder, Zm

  
 

15. bod Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2013

  
 

16. bod Program odpadového hospodárstva Mesta Banská Bystrica na roky 2011-2015 Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

  
 

17. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2014 tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2013 v Základnej škole Radvanská 1, Banská Bystrica a v príslušných organizačných útvaroch MsÚ

  
 

18. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 9. apríla 2014 do 20. mája 2014

  
 

19. a 20. bod Informácia o činnosti primátora a zástupkyne primátora za obdobie 28.3 - 8.8.2014

  
 

21. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 8. apríla 2014 Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

  
 

22. bod Interpelácie poslancov

  
 

23. bod Diskusia

  
 

23. bod Pokračovanie (1)

  
 

23. bod Pokračovanie (2)

  
 

23. bod Pokračovanie (3)

  
 

23. bod Pokračovanie (4)

  
 

23. bod Pokračovanie (5)

  
 

23. bod Pokračovanie (6)

  
 

23. bod Pokračovanie (7)

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: