NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

4. bod Majetkové záležitosti

  
 

4. bod Pokračovanie (1)

  
 

4. bod Pokračovanie (2)

  
 

5. bod Pôvodný bodstiahnutý z rokovania

  
 

5. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 1273/ 2014

  
 

6. bod Návrh na určenie počtu poslancov a utvorenia volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica na volebné obdobie 2014 - 2018

  
 

6. bod Pokračovanie

  
 

8. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

  
 

9. bod Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2013

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť (1)

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť (2)

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť (3)

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť (4)

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť (5)

  
 

11. a 12. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

  
 

13. bod Schválenie prostriedkov na spolufinancovanie

  
 

14. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za obdobie I. polroka 2014

  
 

15. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č.2/2014 stavu a úrovne vymáhania pohľadávok

  
 

16. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2014 hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami pri rekonštrukcii ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica v rokoch 2010 až 2013

  
 

17. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2014 tvorby a použitia sociálneho fondu zarok 2013 v Bytovom podniku mesta Banská Bystrica, s.r.o.

  
 

18. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnýchfinančných kontrol č. 7/2014 a č. 8/2014 dodržiavania vybraného VZN č. 26/2008 - úplné znenie - o zápise do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica a s tým súvi

  
 

19. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2014 plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2012

  
 

20. až 22. bod Správa hl. kontrolóra

  
 

23. a 24. bod Správa o vybavovaní interpelácii
24. bod Intepelácie

  
 

25. bod Diskusia (1)

  
 

25. bod Diskusia (2)

  
 

25. bod Diskusia (3)

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: