BA Nové Mesto MiZ, pokračovanie | zastupitelstvo.sk

BA Nové Mesto MiZ, pokračovaniePokračovanie zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto z 23.9.2020


  • 22. bod Návrh Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
  • 23. bod Stiahnutý
  • 24. bod Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
  • 25. bod Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku vrátane všetkých záväzných práv
  • 26. bod Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  • 27. bod Návrh na schválenie prenájmu časti stavby - garáže pod knižnicou na Pionierskej 12 v Bratislave pre Ježkove oči, so sídlom Hattalova 12/B v Bratislave, IČO: 42 356 228
  • 28. bod Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov stavby so súpisným číslom 672 v katastrálnom území Nové Mesto (základná škola) v prospech Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava, so sídlom Riazanská 75 v Bratislav
  • 29. bod Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou pri vybudovaní parku Filiálka
  • 30. bod Návrh na schválenie výpožičky kancelárie č. 14 na I. nadzemnom podlaží administratívnej budovy miestneho úradu pre JUDr. Eva Imrišová, notára
  • 31. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 005 nachádzajúcom sa na prízemí administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul.11 v Bratislave a to MVDr. Veronike Patoprstej, sídlo: Halašova 14, 831
  • 32. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku - parcely registra „C“ č. 12142/220 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
  • 33. bod Návrh na zverenie majetku s názvom „Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská“ do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava, IČO: 317 688 73
  • 34. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 003-GP/2019 oddelením od pozemku registra C KN parc. č. 11903/208, v k.ú. Nové Mesto, pre spoločnosť East fund s.r.o.
  • 35. bod Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19
  • 36. bod Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v znení zmien a doplnkov
  • 37. bod Informácia o spracovaní územných plánov zón
  • 38. bod Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020
  • 39. bod Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
  • 40. bod Informácia o činnosti Komisie na koordináciu a kontrolu činností súvisiacich s užívaním Koncesného majetku za obdobie od 01.07.2019 -31.08.2020
  • 41. bod Urbanistická štúdia zóny - AREÁL PALMA
  • 42. bod Rôzne
  • 43. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: