BA Staré Mesto MiZ | zastupitelstvo.sk

BA Staré Mesto MiZZasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto


 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, overovatelia, návrhová komisia
 • 1. bod Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 • 2. bod Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • 5. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 • 6. bod Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave
 • Slovo pre verejnosť
 • 7. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 • 8. bod Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
 • 9. bod Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 • 10. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661
 • Ocenenie
 • 14. bod Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť novú staromestskú neziskovú organizáciu
 • 15. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave
 • 15a. bod
 • 16. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 • 17. bod Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 18. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 19. bod Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
 • 20. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 • 21. bod Informácia o situácii na Základnej škole Hlboká cesta 4
 • 22. bod Vzdanie sa poslanca Tomáša Zieglera funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a členstva v Komisii pre dopravu, zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie
 • 22a. bod
 • 22b. bod
 • 23. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 24. a 25. bod Interpelácie + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
03.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
05.08.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: