NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, Návrhová komisia, Program zasadnutia

  
 

4. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

  
 

5. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

  
 

6. bod Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014

  
 

6. bod Pokračovanie /1/

  
 

6. bod Pokračovanie /1/

  
 

7. bod Návrh na zmenu rozpočtu č. 4

  
 

8. bod Vstup Mesta Banská Bystrica do obchodnej spoločnosti VISIT BB, s.r.o.

  
 

9. bod Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

  
 

9. bod Pokračovanie /1/

  
 

9. bod Pokračovanie /2/

  
 

9. bod Pokračovanie /3/

  
 

10. bod Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Banská Bystrica

  
 

13. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

  
 

14. bod Slovo pre verejnosť

  
 

15. bod Účelové zariadenie Úradu vlády Bystrica - prevod vlastníckeho práva

  
 

17. bod Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2010

  
 

18. bod Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta

  
 

19. bod Udelenie Ceny mesta

  
 

20. bod Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 - aktualizácia 2011

  
 

21. bod Návrh spoločnosti VAV invest, s.r.o. na spoluprácu v projekte Nájomné byty Belveder - bývanie pre mladých

  
 

21. bod Pokračovanie

  
 

22. bod Pasportizácia vonkajšej mestskej reklamy

  
 

23. bod Správa o plnení uznesenia MsZ č. 223/2011 z 27. septembra 2011

  
 

24. bod Územný plán zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.../2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmena a doplnok úze

  
 

25. bod Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica

  
 

26. bod Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2012

  
 

27. bod Informácia o prehodnotení zmluvy č. 40/2003/RÚRV o zriadení spoločného obecného úradu

  
 

28. bod Interpelácie, záver

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: