NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. a 3. bod Schválenie programu zasadnutia

  
 

4. bod Informácia o situácii na Mestskom úrade

  
 

5. bod Úprava pravidiel komunikácie poslancov s pracovníkmi úradu

  
 

6. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

6. bod Pokračovanie /1/

  
 

6. bod Pokračovanie /2/

  
 

7. bod Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2011

  
 

8. bod Návrh na zmenu rozpočtu č. 3

  
 

9. bod Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

10. bod Ekonomické stanovisko k návrhu spoločnosti VaV invest, s.r.o. Na spoluprácu v projekte „Nájomné byty Belveder – bývanie pre mladých“

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť

  
 

12 - 13. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu + Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 o úhradách za sociálne sl

  
 

14. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o verejných kultúrnych podujatiach

  
 

15 . bod Zmena Zriaďovacej listiny Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici

  
 

16. bod Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2011

  
 

16. bod Pokračovanie /1/

  
 

16. bod Pokračovanie /2/

  
 

17. bod Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica za rok 2011

  
 

18. bod Informácia o stave mostov a lávok v správe a majetku mesta Banská Bystrica

  
 

19. bod Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2012

  
 

20. bod Schválenie prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie – ROP – 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Projekt Kotvička

  
 

21. bod Schválenie zástupcu Mesta Banská Bystrica na funkciu konateľa BPM, s.r.o. Banská Bystric

  
 

22. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2012 hospodárenia s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Centum voľného času Havranské 9, Banská Bystrica za rok 2011

  
 

23. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2012 stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2010 a 2011

  
 

24. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2012

  
 

25. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 30. mája 2012 do 22. júna 2012

  
 

26. bod Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 29.05.2012 do 25.06.2012

  
 

27. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 30.05.2012 do 25.06.2012

  
 

28. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 29. 5. 2012 Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

  
 

29. bod Interpelácie poslancov

  
 

30. bod D i s k u s i a

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: