Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Časti záznamu vo FLASH-i:

BRATISLAVA, MsZ 2. deň

 

52. bod Návrh záverečného účtu mesta Bratislavy za rok 2011

   
 

52. bod Pokračovanie /1/

   
 

52. bod Pokračovanie /2/

   
 

52. bod Pokračovanie /3/

   
 

53. bod Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavy na rok 2012

   
 

53. bod Pokračovanie

   
 

55. bod Návrh na odňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, k. ú. Trnávka spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave a návr

   
 

55. bod Pokračovanie /1/

   
 

55. bod Pokračovanie /2/

   
 

55. bod Pokračovanie /3/

   
 

55. bod Pokračovanie /4/

   
 

55. bod Pokračovanie /5/

   
 

55a. bod Zverenie pozemkov pre Petržalku na výstavbu bazéna

   
 

55b. bod Zverenie pozemkov pre Petržalku na výstavbu parkovacích domov

   
 

56. bod Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl a do rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

57. bod Návrh na schválenie požiadavky Prima banky Slovensko, a.s. v súvislosti s plnením podmienok Zmluvy o úvere č. 10/085/08 zo dňa 23. 7. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. 7. 2009

   
 

57. bod Pokračovanie

   
 

58. bod Návrh na riešenie domu na Rezedovej č. 3 v Bratislave

   
 

58. bod Pokračovanie

   
 

59. bod Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za konateľa obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o.

   
 

60. bod Návrh na zmenu časti A bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy č. 64/2011 zo dňa 31. marca 2011

   
 

61. až 65. bod Valné zhromaždenia
- Dopravný podnik
- Bratislavská vodárenská spoločnosť
- METRO
- Bratislavská integrovaná doprava
- info o a.s. a s.r.o.

   
 

66. bod Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

   
 

67. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

   
 

68. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

69. bod Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2012

   
 

72. až 74. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Saune Rosnička, ul. M. Sch. Trnavského 2/C v Bratislave, k.ú. Dúbravka
73. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta
74. predaj pozemkov v Bratislave, k

   
 

75. bod Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súp. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválen

   
 

75. bod Pokračovanie

   
 

76. až 79. bod predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 327/10
77. predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/51,
78. predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3138/7
79. predaj pozemku v Bratisl

   
 

80. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21928/3

   
 

81. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 15666/3, spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave

   
 

81. bod Vysyvetlenie k hlasovaniu

   
 

82. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3375/1 a parc. č. 3375/6, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

83 až 90. bod Majetkové prevody a prenájmy

   
 

91. až 94. bod Návrh na späťvzatie odvolania Hlavného mesta SR Bratislavy podaného dňa 25.10.2010 voči rozsudku, sp.zn.: 186/06 zo dňa 15.04.2010
92. doplnenie uznesenia č. 479/2012
93. prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome<

   
 

95. bod Info o vybavených interpeláciách

   
 

96. bod Interpelácie

   
 

97. bod Rôzne

   
 

97. bod Rôzne /pokračovanie/

   
 

97. bod Slovo pre verejnosť

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: