NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

52. bod Návrh záverečného účtu mesta Bratislavy za rok 2011

  
 

52. bod Pokračovanie /1/

  
 

52. bod Pokračovanie /2/

  
 

52. bod Pokračovanie /3/

  
 

53. bod Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavy na rok 2012

  
 

53. bod Pokračovanie

  
 

55. bod Návrh na odňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, k. ú. Trnávka spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave a návr

  
 

55. bod Pokračovanie /1/

  
 

55. bod Pokračovanie /2/

  
 

55. bod Pokračovanie /3/

  
 

55. bod Pokračovanie /4/

  
 

55. bod Pokračovanie /5/

  
 

55a. bod Zverenie pozemkov pre Petržalku na výstavbu bazéna

  
 

55b. bod Zverenie pozemkov pre Petržalku na výstavbu parkovacích domov

  
 

56. bod Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl a do rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

57. bod Návrh na schválenie požiadavky Prima banky Slovensko, a.s. v súvislosti s plnením podmienok Zmluvy o úvere č. 10/085/08 zo dňa 23. 7. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. 7. 2009

  
 

57. bod Pokračovanie

  
 

58. bod Návrh na riešenie domu na Rezedovej č. 3 v Bratislave

  
 

58. bod Pokračovanie

  
 

59. bod Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za konateľa obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o.

  
 

60. bod Návrh na zmenu časti A bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy č. 64/2011 zo dňa 31. marca 2011

  
 

61. až 65. bod Valné zhromaždenia
- Dopravný podnik
- Bratislavská vodárenská spoločnosť
- METRO
- Bratislavská integrovaná doprava
- info o a.s. a s.r.o.

  
 

66. bod Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  
 

67. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  
 

68. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

69. bod Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2012

  
 

72. až 74. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Saune Rosnička, ul. M. Sch. Trnavského 2/C v Bratislave, k.ú. Dúbravka
73. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta
74. predaj pozemkov v Bratislave, k

  
 

75. bod Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súp. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválen

  
 

75. bod Pokračovanie

  
 

76. až 79. bod predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 327/10
77. predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/51,
78. predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3138/7
79. predaj pozemku v Bratisl

  
 

80. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21928/3

  
 

81. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 15666/3, spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave

  
 

81. bod Vysyvetlenie k hlasovaniu

  
 

82. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3375/1 a parc. č. 3375/6, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

83 až 90. bod Majetkové prevody a prenájmy

  
 

91. až 94. bod Návrh na späťvzatie odvolania Hlavného mesta SR Bratislavy podaného dňa 25.10.2010 voči rozsudku, sp.zn.: 186/06 zo dňa 15.04.2010
92. doplnenie uznesenia č. 479/2012
93. prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome<

  
 

95. bod Info o vybavených interpeláciách

  
 

96. bod Interpelácie

  
 

97. bod Rôzne

  
 

97. bod Rôzne /pokračovanie/

  
 

97. bod Slovo pre verejnosť

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: