Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Časti záznamu vo FLASH-i:

BRATISLAVA, MsZ

 

0. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2011

   
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2007 o daní z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného n

   
 

3. bod Návrh VZN Bratislavy, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v

   
 

4. bod Návrh VZN Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2007 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov s účinnosťou dňom 1. januára 2012

   
 

5. bod Návrh VZN Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie v znení neskorších predpisov s účinnosťou dňom 1. januára 2012

   
 

6. bod Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014

   
 

6. bod Pokračovanie /1/

   
 

6. bod Pokračovanie /2/

   
 

6. bod Pokračovanie /3/

   
 

6. bod Pokračovanie /4/

   
 

6. bod Pokračovanie /5/

   
 

7. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

   
 

7. bod Pokračovanie /1/, Diskutujúci:

   
 

8. bod Návrh na prerozdelenie výnosu podielovej dane

   
 

9. bod Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Zmeny a doplnky 02

   
 

9. bod Pokračovanie /1/

   
 

9. bod Pokračovanie /2/

   
 

9. bod Pokračovanie /3/

   
 

9. bod Pokračovanie /4/

   
 

9. bod Pokračovanie /5/

   
 

9. bod Pokračovanie /6/

   
 

9. bod Pokračovanie /7/

   
 

9. bod Pokračovanie /8/

   
 

9. bod Pokračovanie /9/

   
 

11. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

12. bod Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti, alebo na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlo

   
 

12. bod Pokračovanie /1/ /Diskutujúci:

   
 

15. bod Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do oblastnej organizácie cestovného ruchu

   
 

15. bod Pokračovanie

   
 

16. bod Návrh na spracovanie socio-ekonomickej analýzy pre projekt: : Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí

   
 

17. bod Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy

   
 

18. bod Správa o vybavení Petície za vyčlenenie minimálne 5% z výdavkov z časti Doprava a komunikácie na rozvoj cyklodopravy

   
 

19. bod Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2010

   
 

20. bod Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009

   
 

21. bod Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2012

   
 

22. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

23. bod Správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

   
 

49. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 15, Komárnická 32,34, Medzilaborecká 23, Miletičova 32,34,36-Záhradnícka 85,87, Azalkova 6, Mraziarenská 21, Slovinská 8, Baltská 11, Učiteľská 1,2, Riazanská 14,16,18,2

   
 

50. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1159/2010 zo dňa 07.10.2010, č. 152/2011 zo dňa 26.05.2011

   
 

51. bod Návrh na odvolanie Ing. Petra Hanulíka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR a návrh na voľbu Jána Panáka, poslanca Mestského

   
 

Presunutie bodov

   
 

52. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

53. bod Interpelácie

   
 

54. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.05.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: