Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

0. bod Otvorenie, zloženie sľubu náhradníka za poslanca Čaploviča, Schválenie programu zasadnutia

  

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2012

  

2. bod Vzdanie sa JUDr. Tomáša Korčeka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

3. bod Návrh na pristúpenie Bratislavy k Dohovoru primátorov

  

4. bod Rozvoj elektrickej trakcie na území hlavného mesta SR Bratislavy – Príspevok k rozvoju bratislavskej integrovanej dopravy a Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského samosprávneho kraja

  

5. bod Návrh na realizáciu projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy

  

6. bod Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

  

7. bod Projektové zámery digitalizácie kultúrneho dedičstva v podmienkach Bratislavy

  

10. bod Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  

10. bod Pokračovanie /1/

  

10. bod Pokračovanie /2/

  

10. bod Pokračovanie /3/

  

11. bod Návrh na usporiadanie práv a povinností hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou METRO Bratislava a.s. v súvislosti s výstavbou Nosného systému MHD Bratislava, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám.

  

12. bod Správa o cestovnom ruchu za rok 2011

  

13. bod Návrh Dohody o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a štatutárnym mestom Brnom

  

14. bod Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 171/2011 Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - prípravné práce

  

14. bod Pokračovanie

  

15. bod Návrh na poskytnutie dotácie Izraelskej obchodnej komore na Slovensku na projekt Stratené mesto

  

16. bod Informácia o stave Mestských kúpeľov Grössling

  

18. bod Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., dňa 24. apríla 2012

  

18. bod Pokračovnie

  

19. bod Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009

  

20. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  

21. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 372/2011 zo dňa 24. 11. 2011

  

22-23. bod Právna analýza možnosti realizácie zámeru výstavby v lokalite Kráľova hora pred predložením návrhu na výmenu pozemkov

  

22-23. bod Pokračovanie /1/

  

22-23. bod Pokračovanie /2/

  

22-23. bod Pokračovanie /3/

  

22-23. bod Pokračovanie /4/

  

24. bod Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s. za nehnuteľnosť na Sedlárskej ul. 2 vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, ako príp

  

24. bod Pokračoavnie

  

25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I. poschodí objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Allegra, so sídlom v Bratislave

  

26. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí objektu na Panenskej ulici, orientačné číslo 11 v Bratislave, na pozemku registra C parc. č. 3199, v Br

  

27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o miestnosť vo výmere 45,14 m2, nachádzajúcu sa v suteréne stavby na Batkovej ulici, orientačné číslo 2 v Bratislave, postavenej na pozemku parc. č. 28

  

28. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o miestnosť vo výmere 45,14 m2, nachádzajúcu sa v suteréne stavby na Batkovej ulici, orientačné číslo 2 v Bratislave, postavenej na pozemku parc. č. 28

  

29. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21890/1, spoločnosti ŠAM – STAV, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  

30. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR so sídlom v Bratislave

  

31. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2011 zo dňa 29. 9. 2011 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 482/2012 zo dňa 1. 3. 2012, ktorým bol schválený ako prípad hodného

  

32. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/50, parc. č. 3058/51, parc. č. 3058/52 a parc. č. 3058/53, spoločnosti Bytový dom Dúbravka s.r.o., so sídlom v Bratislave, návrh na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbrav

  

33. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, Mrázová ulica, parc. č. 4963/193, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  

34. bod Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súp. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie po

  

35. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ul. Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Bratislava – Nové Mesto

  

36. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene k pozemkom v k. ú. Staré Mesto v prospech spoločnosti IPP Services, s.r.o.

  

37. bod Návrh na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Nivy, prislúchajúcich k bytom a nebytovým priestorom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, od spoločnosti JURKI-HAYTON, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  

38. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3898/3, do správy mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

  

39. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka

  

40. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/611 , do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

  

41. bod Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vysporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto (Hviezdoslavovo námestie 11) v prebiehajúcom súdnom konaní

  

42. bod Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v právnej veci žalobcu: CZB Real, s. r. o., proti žalovanému: hlavné mesto SR Bratislava, o náhradu škody vo výške 315 000,00 Eur, č. k. 18 C 41/2003

  

43. bod Návrh na majetkovoprávne vysporiadania pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislava a Národnou bankou Slovenska

  

44. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 20.701,93 EUR

  

45. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 6.195,62 Eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou

  

46. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 163.449,99 Eur s príslušenstvom

  

47. bod Návrh. na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Hummelova 6, 8, Lovinského 43, Svidnícka 21, Jégeho 5, Žitavská 6, Račianska 41, Račianska 43, Račianska 65, Hany Meličkovej 7, Jána Stanislava 25, Bagarova 24, Nejedlého 45, La

  

48. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.847/2005 zo dňa 27.10.2005, č.768/2009 zo dňa 24.09.2009, č.1210/2010 zo dňa 04.11.2010 a č.205/2011 zo dňa 30.06.2011

  

49. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

50. bod Interpelácie

  

51. bod Rôzne

  

Slovo pre verejnosť

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií: