NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, pokračovanie z 25.9.2014

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

61. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve predloženého spol. Transprojekt s.r.o.

  
 

61. bod Pokračovanir

  
 

64a. bod Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy

  
 

64b. bod Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január – jún 2014

  
 

64c. bod Info o Ropovode

  
 

64. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

65. bod Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť; Mestský parkovací systém, spol.

  
 

66. bod Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2013 Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

  
 

67. bod Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2013

  
 

69. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MÚOP z rokov 2000 až 2003 vo výške 18 362,27 Eur

  
 

75. až 78. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave

  
 

79. až 81. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/72, Radomírovi Dvořákovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  
 

82. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1072, Ľudovítovi Baranyovszkému – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  
 

83. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa Mikuláša Szakála – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  
 

84. až 87. bod Návrhy na zverenie nehnuteľností v Bratislave

  
 

88. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2376, a parc. č. 2377 a stavby súpis. č. 3035 na pozemku parc. č. 2376, k. ú. Petržalka, Vyšehradská č. 17, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

89.a 90. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vnútroblok ohraničený ulicami Krížna, Záhradnícka, Karadžičova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

91. až 93. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veterná 8, Kupeckého 15

  
 

94. bod Interpelácie

  
 

94. bod Pokračovanie

  
 

95. bod Rôzne

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava