BRATISLAVA MsZ | zastupitelstvo.sk

BRATISLAVA MsZzasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, pokračovanie z 25.9.2014


 • 61. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve predloženého spol. Transprojekt s.r.o.
 • 61. bod Pokračovanir
 • 64a. bod Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy
 • 64b. bod Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január – jún 2014
 • 64c. bod Info o Ropovode
 • 64. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 65. bod Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť; Mestský parkovací systém, spol.
 • 66. bod Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2013 Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.
 • 67. bod Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2013
 • 69. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MÚOP z rokov 2000 až 2003 vo výške 18 362,27 Eur
 • 75. až 78. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave
 • 79. až 81. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/72, Radomírovi Dvořákovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
 • 82. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1072, Ľudovítovi Baranyovszkému – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
 • 83. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa Mikuláša Szakála – majetkovoprávne usporiadanie pozemku
 • 84. až 87. bod Návrhy na zverenie nehnuteľností v Bratislave
 • 88. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2376, a parc. č. 2377 a stavby súpis. č. 3035 na pozemku parc. č. 2376, k. ú. Petržalka, Vyšehradská č. 17, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 89.a 90. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vnútroblok ohraničený ulicami Krížna, Záhradnícka, Karadžičova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 91. až 93. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veterná 8, Kupeckého 15
 • 94. bod Interpelácie
 • 94. bod Pokračovanie
 • 95. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava