19. zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti záznamu vo FLASH-i:

BRATISLAVA VÚC

 

0. bod Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún 2012

   
 

2. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2012

   
 

3. bod Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie 1.1. – 31.3.2012

   
 

4. bod Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

   
 

4. bod Pokračovanie /1/

   
 

4. bod Pokračovanie /2/

   
 

4. bod Pokračovanie /3/

   
 

5. bod Návrh na menovanie Mgr. Daniely Tóthovej do funkcie riaditeľky Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok, s účinnosťou od 01. 07. 2012

   
 

6. bod Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja

   
 

7. bod Návrh Predaj pozemku - parcela č. 795/2 a 795/3 v k. ú. Tomášov, okres Senec, vedeného na LV č. 1860

   
 

8. bod Návrh Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku – nehnuteľností v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, LV č. 4877

   
 

9. bod Informácia o rozvoji elektrickej trakcie na území hlavného mesta SR Bratislavy – Príspevok k rozvoju bratislavskej integrovanej dopravy a Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského samosprávneho kraja

   
 

9. bod Pokračovanie

   
 

10. bod Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní uverejnených vo vestníku verejného obstarávania realizovaných Úradom BSK za druhý polrok 2011

   
 

11. bod Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2011

   
 

12. bod Návrh na predaj nehnuteľností na Dopravnej ul. č. 51 v Bratislave, LV č. 1196, katastrálne územie Rača, Okres Bratislava III

   
 

13. bod Memorandum o spolupráci pri riešení technického stavu cesty III/50310 medzi Bratislavským samosprávnym krajom a obcou Rohožník a spoločnosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o., ALAS SLOVAKIA spol. s r.o.

   
 

14. bod Návrh na odmenu pre podpredsedov kraja a hl. kontrolóra

   
 

15. bod Návrh na predaj nehnuteľného majetku DSS Rosa

   
 

16. bod Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácia

   
 

16. bod Pokračovanie /1/

   
 

16. bod Pokračovanie /2/

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 25
Trnava 91
Žilina 6
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 25
Trnava 91
Žilina 6