19. zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti záznamu vo FLASH-i:

BRATISLAVA VÚC

 

0. bod Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún 2012

   
 

2. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2012

   
 

3. bod Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie 1.1. – 31.3.2012

   
 

4. bod Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

   
 

4. bod Pokračovanie /1/

   
 

4. bod Pokračovanie /2/

   
 

4. bod Pokračovanie /3/

   
 

5. bod Návrh na menovanie Mgr. Daniely Tóthovej do funkcie riaditeľky Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok, s účinnosťou od 01. 07. 2012

   
 

6. bod Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja

   
 

7. bod Návrh Predaj pozemku - parcela č. 795/2 a 795/3 v k. ú. Tomášov, okres Senec, vedeného na LV č. 1860

   
 

8. bod Návrh Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku – nehnuteľností v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, LV č. 4877

   
 

9. bod Informácia o rozvoji elektrickej trakcie na území hlavného mesta SR Bratislavy – Príspevok k rozvoju bratislavskej integrovanej dopravy a Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského samosprávneho kraja

   
 

9. bod Pokračovanie

   
 

10. bod Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní uverejnených vo vestníku verejného obstarávania realizovaných Úradom BSK za druhý polrok 2011

   
 

11. bod Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2011

   
 

12. bod Návrh na predaj nehnuteľností na Dopravnej ul. č. 51 v Bratislave, LV č. 1196, katastrálne územie Rača, Okres Bratislava III

   
 

13. bod Memorandum o spolupráci pri riešení technického stavu cesty III/50310 medzi Bratislavským samosprávnym krajom a obcou Rohožník a spoločnosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o., ALAS SLOVAKIA spol. s r.o.

   
 

14. bod Návrh na odmenu pre podpredsedov kraja a hl. kontrolóra

   
 

15. bod Návrh na predaj nehnuteľného majetku DSS Rosa

   
 

16. bod Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácia

   
 

16. bod Pokračovanie /1/

   
 

16. bod Pokračovanie /2/

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 13
Trnava 82
Žilina 6
  Program najbližších prenosov :
 
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Chrome) LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava LIVE STREAMING cez HTML5 player - pre mobily LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
13.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Banská Bystrica, MsZ
13.12.2016 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
15.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
15.12.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 13
Trnava 82
Žilina 6