Zsadanutie zastupiteĺstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti záznamu vo FLASH-i:

BRATISLAVA VÚC

 

0. bod Schválenie programu zasadnutia

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november a december 2012

   
 

2. bod Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2013

   
 

3. bod Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu TransDanube spolufinancovaného z prostriedkov Programu Juhovýchodná Európa

   
 

4. bod Návrh na schválenie Doplnku k dohode medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu pre projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko (Dohoda o partnerstve projektu family net)

   
 

5. bod Návrh na kúpu pozemkov v katastrálnom území Devínska Nová Ves, pod stavbou Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof

   
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského s

   
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Brat

   
 

8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

   
 

9. bod Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2012 do 30.9.2012

   
 

10. bod Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012

   
 

11. bod Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015

   
 

11. bod Pokračovanie /1/

   
 

11. bod Pokračovanie /2/

   
 

11. bod Pokračovanie /3/

   
 

11. bod Pokračovanie /4/

   
 

12. bod Informácia o priebehu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014 - 2020

   
 

13. bod Návrh Integrovaná doprava Bratislavského kraja – Zavedenie I. etapy

   
 

14. bod Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2012

   
 

15. bod Návrh mimosúdneho vysporiadania s J. F. Hlaváček. Poradenské, konzultačné a obchodno-sprostredkovateľské služby

   
 

17. bod Návrh na predaj prebytočného majetku – nehnuteľností pozemky pri budove Polikliniky Senec, v k. ú. Senec, LV č. 6488

   
 

18. bod Návrh na predaj areálu bývalého Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Modre – Harmónii, vedeného na LV č. 503, v k. ú. Modra

   
 

19. bod Návrh na predaj nehnuteľného majetku – bývalého vojenského areálu v Plaveckom Podhradí, vedeného na LV č. 1042

   
 

20. bod Pedĺženie doby nájmu polikliník Šustekova, Záporožská, Rovniakovav závislosti na povinnej investície

   
 

20. bod Pokračovanie /1/

   
 

20. bod Pokračovanie /2/

   
 

21. bod Návrh na menovanie PhDr. Martina Hrubalu, PhD. do funkcie riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, s účinnosťou od 01.01.2013

   
 

22. bod Zmluva o spolupráci pri riešení technického stavu cesty III/50310 medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o., ALAS SLOVAKIA spol. s r.o.

   
 

23. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2013

   
 

24. bod Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácia

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 13
Trnava 82
Žilina 6
  Program najbližších prenosov :
 
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Chrome) LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava LIVE STREAMING cez HTML5 player - pre mobily LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
13.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Banská Bystrica, MsZ
13.12.2016 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
15.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
15.12.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 13
Trnava 82
Žilina 6