Zsadanutie zastupiteĺstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti záznamu vo FLASH-i:

BRATISLAVA VÚC

 

0. bod Schválenie programu zasadnutia

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november a december 2012

   
 

2. bod Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2013

   
 

3. bod Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu TransDanube spolufinancovaného z prostriedkov Programu Juhovýchodná Európa

   
 

4. bod Návrh na schválenie Doplnku k dohode medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu pre projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko (Dohoda o partnerstve projektu family net)

   
 

5. bod Návrh na kúpu pozemkov v katastrálnom území Devínska Nová Ves, pod stavbou Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof

   
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského s

   
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Brat

   
 

8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

   
 

9. bod Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2012 do 30.9.2012

   
 

10. bod Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012

   
 

11. bod Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015

   
 

11. bod Pokračovanie /1/

   
 

11. bod Pokračovanie /2/

   
 

11. bod Pokračovanie /3/

   
 

11. bod Pokračovanie /4/

   
 

12. bod Informácia o priebehu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014 - 2020

   
 

13. bod Návrh Integrovaná doprava Bratislavského kraja – Zavedenie I. etapy

   
 

14. bod Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2012

   
 

15. bod Návrh mimosúdneho vysporiadania s J. F. Hlaváček. Poradenské, konzultačné a obchodno-sprostredkovateľské služby

   
 

17. bod Návrh na predaj prebytočného majetku – nehnuteľností pozemky pri budove Polikliniky Senec, v k. ú. Senec, LV č. 6488

   
 

18. bod Návrh na predaj areálu bývalého Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Modre – Harmónii, vedeného na LV č. 503, v k. ú. Modra

   
 

19. bod Návrh na predaj nehnuteľného majetku – bývalého vojenského areálu v Plaveckom Podhradí, vedeného na LV č. 1042

   
 

20. bod Pedĺženie doby nájmu polikliník Šustekova, Záporožská, Rovniakovav závislosti na povinnej investície

   
 

20. bod Pokračovanie /1/

   
 

20. bod Pokračovanie /2/

   
 

21. bod Návrh na menovanie PhDr. Martina Hrubalu, PhD. do funkcie riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, s účinnosťou od 01.01.2013

   
 

22. bod Zmluva o spolupráci pri riešení technického stavu cesty III/50310 medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o., ALAS SLOVAKIA spol. s r.o.

   
 

23. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2013

   
 

24. bod Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácia

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 25
Trnava 91
Žilina 6
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 25
Trnava 91
Žilina 6