NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. až 4. bod Program + Schválenie finančnej pomoci (Návrh na zmenu uznesenia)

  
 

5. bod Návrh schválenia podmienok

  
 

6. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

7. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 23/2012

  
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

9. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

  
 

10. bod Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky I. etapa a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky I. etapa

  
 

11. bod Správa o aktualizácii ÚPN Mesta Banská Bystrica

  
 

12. bod Slovo pre verejnosť

  
 

13. bod Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta

  
 

14. bod Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

  
 

15. bod Schválenie zástupcov Mesta do orgánov obchodných spoločností

  
 

16. bod Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

  
 

17. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2015 – kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri realizácii investičných a rekonštrukčných prác na vybraných miestnych komunikáciách v roku 2014

  
 

18. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie II. polroka 2015 – žiadosť o odklad

  
 

19. bod Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2015

  
 

20. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 15. 12. 2015 do 19.1.2016

  
 

21. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 15. decembra 2015

  
 

22. bod Interpelácie poslancov

  
 

23. bod D i s k u s i a

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: