NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

4. bod Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011-2013

  
 

4. bod Pokračovanie /1/

  
 

4. bod Pokračovanie /2/

  
 

4. bod Pokračovanie /3/

  
 

4. bod Pokračovanie /4/

  
 

4. bod Pokračovanie /5/

  
 

5. bod Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

  
 

5. bod Pokračovanie /1/

  
 

6. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach

  
 

7. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. .../2011 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

  
 

7. bod Pokračovanie

  
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica

  
 

9. bod Zriaďovacia listina Základnej školy, Gaštanova 12, Banská Bystrica - zosúladenie názvu školy s prepožičaným názvom školy Ministerstvom školstva SR

  
 

10. bod Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2088 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra

  
 

11. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

  
 

12. bod Zásady zabezpečenia občianskych obradov a slávností v meste Banská Bystrica

  
 

13. bod Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti KROH, s.r.o.

  
 

14. bod Slovo pre verejnosť

  
 

14. bod Pokračovanie /1/

  
 

14. bod Pokračovanie /2/

  
 

14. bod Pokračovanie /3/

  
 

15. bod Územný plán zóny Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality C5 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územne

  
 

16. bod C5Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok

  
 

16. bod Pokračovanie

  
 

18. bod Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici

  
 

19. bod Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2010

  
 

20. bod Doplnenie komisií MsZ o členov z radov neposlancov

  
 

21. bod Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 9/2010 výkonu predbežnej finančnej kontroly vo vybratej preddavkovej organizácii Mesta Banská Bystrica za rok 2009 Agentúra sociálnych služieb ul. 9. mája

  
 

22. bod Správa o vykonaní revízie neinvestičného fondu Moje Mesto Banská Bystrica n.f.

  
 

23. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25. 1. 2011 do 25. 3. 2011

  
 

24. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 25. 1. 2011

  
 

25. bod Interpelácie poslancov

  
 

26. bod DISKUSIA /1/

  
 

26. bod Pokračovanie /2/

  
 

26. bod Pokračovanie /3/

  
 

26. bod Pokračovanie /4/

  
 

26. bod Pokračovanie /5/

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: