NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Návrhová komisia, overovatelia, schválenie programu zasadnutia

  
 

4. bod Prerokovanie protestu okresného prokurátora v Banskej Bystrici č. Pd 178/11-9 z 19. 12. 2011 k VZN č. 9/2011 o verejnom poriadku na území mesta

  
 

5. bod Prerokovanie protestu okresného prokurátora v Banskej Bystrica č. Pd 187/11-6 z 3. 1. 2012 k VZN č. 9/2011 o verejnom poriadku na území mesta

  
 

6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č 9/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2011 o verejnom poriadku na území mesta Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

  
 

7. bod Vyhlásenie volieb hl. kontrolóra mesta BB

  
 

8. bod Návrh novely Zásad hospodárenia a nakladania s majetko mesta BB

  
 

9. bod Návrh na vstup BB do Oblastnej organizácie cestovného ruchu

  
 

9. bod Pokračovanie

  
 

10. bod Vymenovanie riaditeľky Parku kultúry a oddychu

  
 

10. bod Pokračovanie

  
 

11. bod Návrh na schválenie zástupcu mesta za člena predstavenstva BBES, a.s.

  
 

12. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa investičného útvaru mesta BB

  
 

13. bod Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

  
 

14. bod Výška neuhradeného dlhu zo stavieb na podnikanie a jej vymáhanie

  
 

15. bod Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

  
 

15. bod Pokračovanie /1/

  
 

15. bod Pokračovanie /2/

  
 

15. bod Pokračovanie /3/

  
 

15. bod Pokračovanie /4/

  
 

16. bod Schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do dozornej rady obchodnej spoločnosti VISIT BB, s.r.o.

  
 

16. bod Pokračovanie

  
 

17. bod Účelové zariadenie Úrady vlády B. Bystrica - prevod vlastníckeho práva

  
 

18. bod Schválenie prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - podpora efektivity služieb zameraných na mladých dospelých pre ich osamostatnenie sa - Projekt DOMINO

  
 

19. bod Slovo pre verejnosť /p. Kolimár/

  
 

19. bod Slovo pre verejnosť / p. Tettingerová/

  
 

19. bod Slovo pre verejnosť / p. Valašťan/

  
 

19. bod Slovo pre verejnosť /p. Jančová /

  
 

19. bod Slovo pre verejnosť / p. Vágner/

  
 

19. bod Slovo pre verejnosť /diskusia/

  
 

19. bod Slovo pre verejnosť /diskusia/

  
 

19. bod Slovo pre verejnosť /diskusia/

  
 

20. bod VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území BB

  
 

20. bod Pokračovanie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: