NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1 až 3. bod Otvorenie, voľba návrhovej komisie, program zasadnutia

  
 

4. bod Voľba hl. kontrolóra

  
 

4. bod Pokračoavnie

  
 

4. bod Pokračoavnie

  
 

4. bod Pokračoavnie /Príhovor nového hl. kontrolóra/

  
 

5. Prerokovanie protestu okresného prokurátora v Banskej Bystrici č. Pd 13/12-6 z 14. 3. 2012 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva číslo 80/2011 - MsZ

  
 

6. bod Návrh na zmenu rozpočtu č. 2

  
 

9. bod Zoznam neupotrebiteľného nehnuteľného majetku vhodného na odpredaj

  
 

10. bod Uznanie záväzku formou notárskej zápisnice

  
 

11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad

  
 

12. bod Správa o plnení uznesenia č. 241/2011 - MsZ zo dňa 8. novembra 2011 Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

  
 

13. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

13. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica /Pokračovanie 1/

  
 

13. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica /Pokračovanie 2/

  
 

13. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica /Pokračovanie 3/

  
 

14. bod Slovo pre verejnosť

  
 

14. bod Slovo pre verejnosť /Pokračoavenie 1/

  
 

14. bod Slovo pre verejnosť /Pokračoavenie 2/

  
 

14. bod Slovo pre verejnosť /Pokračoavenie 3/

  
 

14. bod Slovo pre verejnosť /Pokračoavenie 4/

  
 

15. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 - Trhový poriadok príležitostných trhov Mesta Banská Bystrica

  
 

16. až 28. bod Trhové poriadky

  
 

29. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o verejných kultúrnych podujatiach - žiadosť o odklad

  
 

30. bod Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

  
 

31. bod Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2011 - žiadosť o odklad

  
 

32. bod Zriadenie Mestského hasičského zboru Mesta Banská Bystrica

  
 

33. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 o financovaní činnosti výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

  
 

34. bod Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

  
 

35. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2011 postupov Mesta Banská Bystrica a Základnej školy Skuteckého ulica č. 8 pri

  
 

36. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 15. februára 2012 do 13. apríla 2012

  
 

37. bod Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 14. 2. 2012 do 16.4. 2012

  
 

38. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 15.2. 2012 do 16.4.2012

  
 

39. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. 2. 2012

  
 

40. bod Interpelácie

  
 

41. bod Diskusia

  
 

41. bod Diskusia Pokračovanie /1/

  
 

41. bod Diskusia Pokračovanie /2/

  
 

41. bod Diskusia Pokračovanie /3/

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: