NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. bod Schválenie programu zasadnutia

  
 

4. bod Hospodárenie s majetkom

  
 

4. bod Pokračovanie

  
 

5. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2012 o miestnych daniach a poplatku

  
 

7. bod Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013 - 2015

  
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.19/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávke občanom mesta Banská Bystrica

  
 

9. bod Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2011

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

  
 

11. bod Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Návrh ÚPN mesta Banská Bystrica (čistopis) v roku 2013

  
 

12. bod Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013 v roku 2011

  
 

13. bod Vstup Mesta Banská Bystrica do Združenia obcí Mikroregión Kremnické vrchy

  
 

14. bod Vstup Mesta Banská Bystrica do občianskeho združenia Banskobystrický geomontánny park

  
 

15. bod Vyhodnotenie auditu ZŠ - žiadosť o odklad

  
 

16. bod Návrh na priznanie štipendia na školský rok 2012/2013 pre Máriu Púčikovú v zmysle VZN č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v platnom znení

  
 

17. bod Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 - aktualizácia 2012

  
 

18. bod Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 253/2008 zo dňa 26. 8. 2008 v znení uznesenia MsZ č. 447/2009 zo dňa 26. 5. 2009 v časti povinnosti zriadiť predkúpne právo

  
 

19. bod Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2013

  
 

20. bod Správa o činnosti PKO za obdobie od 15.3.2012-15.10.2012

  
 

20. bod Pokračovanie /1/

  
 

20. bod Pokračovanie /2/

  
 

21. bod Personálne otázky

  
 

21. bod Pokračovanie

  
 

22. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 13/2012 plnenia uznesení MsZ prijatých v roku 2011

  
 

23. bod Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2013

  
 

24. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 14. novembra 2012 do 7. decembra 2012

  
 

25. bod Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 13.11.2012 do 10.12.2012

  
 

26. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 14. 11. 2012 do 10.12. 2012

  
 

27. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13.11.2012

  
 

28. bod Interpelácie poslancov

  
 

29. bod D i s k u s i a

  
 

30. bod Ukončenie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: