NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, Overovatelia, program zasadnutia

  
 

5. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

5. bod Pokračovanie /1/

  
 

5. bod Pokračovanie /2/

  
 

5. bod Pokračovanie /3/

  
 

6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

  
 

7. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. /2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 26/2008 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

9. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach

  
 

10. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

  
 

10. bod Pokračovanie /1/

  
 

10. bod Pokračovanie /2/

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť Pokračovanie /1/

  
 

13. bod Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták-Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny A polyfunkčný dom C a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. .../2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Ba

  
 

14. bod Návrh na rozšírenie činnosti Spoločného obecného úradu v oblasti sociálnych vecí

  
 

15. bod Schválenie zástupcu Mesta Banská Bystrica do rady ZDRUŽENIA OBCÍ MIKROREGIÓN KREMNICKÉ VRCHY

  
 

16. bod Udelenie Ceny mesta

  
 

17. bod Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

  
 

18. bod Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2012

  
 

19. bod Výkon úloh vyplývajúcich zo zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Mestskou políciou Banská Bystrica na území obcí K

  
 

20. bod Personálne zmeny v MsR a v komisiách MsZ

  
 

21. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 12/2012 nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia hlavnej pokladne Mestského úradu Banská Bystrica za vybratý štvrťrok 2011

  
 

22. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 14/2012 nakladania s majetkom obchodných spoločností Mesta Banská Bystrica týkajúceho sa areálu na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici

  
 

23. bod Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2012 Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

  
 

24. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 1. januára 2013 do 5. februára 2013

  
 

25. bod Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 11.12.2012 do 11.2.2013

  
 

26. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 12.12.2012 do 11.2.2013

  
 

27. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 11.12.2012

  
 

28. bod Interpelácie poslancov

  
 

29. bod Diskusia

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: