NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

4. bod Nakladanie s majetkom mesta BB

  
 

4. bod Pokračovanie /1/

  
 

4. bod Pokračovanie /2/

  
 

5. bod Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

6. bod Zoznam neupotrebiteľného nehnuteľného majetku vhodného na odpredaj

  
 

7. bod Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici

  
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele

  
 

9. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta B

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť Pokračovanie /1/

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť Pokračovanie /2/

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť Pokračovanie /3/

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť Pokračovanie /4/

  
 

11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o verejnom poriadku na území mesta - žiadosť o odklad

  
 

12. bod Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania vonkajších obslužných zariadení v centrálnej časti mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad

  
 

13. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

  
 

15. bod Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko

  
 

16. bod Analýza činnosti PKO a návrhy na zefektívnenie činnosti - žiadosť o odklad

  
 

17. bod Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica

  
 

18. bod Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, členov-neposlancov a sekretárov komisií mestského zastupiteľstva

  
 

19. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2013 poskytnutia a čerpania účelových prostriedkov formou dotácií v roku 2012 z oddelenia športu MsÚ (odbor propagácie mesta) Banská Bystrica

  
 

20. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 6. februára 2013 do 25. marca 2013

  
 

21. bod Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 12.2.2013 do 25. 3. 2013

  
 

22. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 13. 2. 2013 do 25. 3. 2013

  
 

23. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 12. februára 2013

  
 

24. bod Interpelácie poslancov

  
 

25. bod Diskusia

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: