Pre prezeranie si stiahnite plugin pre prehravanie TU

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

4. bod Návrh strategickej vízie smerovania kultúry v meste Banská Bystrica

  
 

4. bod Pokračovanie (1)

  
 

4. bod Pokračovanie (2)

  
 

4. bod Pokračovanie (3)

  
 

5. bod Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici č. Pd 76/14/6601-5 z 11.6.2014 proti VZN Mesta Banská Bystrica č. 14/2013, ktorým sa mení VZN č. 19/2012 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenia v zriaďovateľskej p

  
 

6. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

6. bod Pokračovanie (1)

  
 

6. bod Pokračovanie (2)

  
 

7. bod Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2013

  
 

8. bod Návrh na použitie rezervného fondu a zmena účelu použitia fondu minulých rokov

  
 

9. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5

  
 

9. bod Pokračovanie (1)

  
 

9. bod Pokračovanie (2)

  
 

9. bod Pokračovanie (3)

  
 

10. bod Refinancovanie úverov Mesta Banská Bystrica

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť

  
 

11. bod Pokračovanie (1)

  
 

11. bod Pokračovanie (2)

  
 

11. bod Pokračovanie (3)

  
 

11. bod Pokračovanie (4)

  
 

11. bod Pokračovanie (5)

  
 

11. bod Pokračovanie (6)

  
 

11. bod Pokračovanie (7)

  
 

12. bod Memorandum o spolupráci Mesta Banská Bystrica s Mestom Chanty – Mansijsk

  
 

13. bod Memorandum o spolupráci Mesta Banská Bystrica s Mestom Chanty – Mansijsk

  
 

14. bod Návrh na zrušenie uznesení MsZ č.1061/2013, bod I. z 15.10.2013 a č. 1325/2014, bod III. z 8.4.2014

  
 

15. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 25/2012

  
 

16. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 7/2011 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mes

  
 

17. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …../2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Banská Bystrica

  
 

18. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ...../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o financovaní činnosti výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 20/2013

  
 

19. bod ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky funkčnej zóny G a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …./2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták – Belveder, Zmen

  
 

20. bod Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2014

  
 

20. bod Pokračovanie

  
 

21. bod Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2014/2018

  
 

22. bod Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2014/2018

  
 

23. až 25. bod Kontrola

  
 

26. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 27. mája 2014 Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

  
 

28. bod Interpelácie poslancov

  
 

29. a 30. bod Intepelácie + Diskusia

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: