NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Úvod, príhovor primátora

  
 

1. až 3. bod Program zasadnutia, návrhová komisia

  
 

4. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

4. bod Pokračovanie (1)

  
 

4. bod Pokračovanie (2)

  
 

5. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2014 o miestnych daniach a poplatku

  
 

6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 24/2012 o miestnych daniach a poplatku

  
 

7. bod Správa o dopadoch hospodárskej a finančnej krízy na vývoj rozpočtu Mesta Banská Bystrica po roku 2008 a predpoklade vývoja rozpočtu v ďalších obdobiach

  
 

8. bod Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015-2017

  
 

9. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 8

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť

  
 

10. bod Pokračovanie

  
 

11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

  
 

12. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2014, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta

  
 

13. bod Prerokovanie protestu okresného prokurátora v Banskej Bystrici č. Pd 113/14/6601-6 z 26.8.2014 proti VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Banská Bystrica

  
 

14. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …./2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

15. bod Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta

  
 

16. bod Obstaranie náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov

  
 

17. bod Zriadenie Komunitného centra na sídlisku Fončorda

  
 

18. až 20. bod Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007-2014 do konca roku 2015, 19.Správa hlavného kontrolóra

  
 

21 až 23. bod práva hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 12/2014 plnenia uznesenia MsZ č. 214/2011 zo dňa 27. septembra 2011 k následnej finančnej kontrole č. 1/2011 v príspevkovej organizácii mesta Park kultúry a oddychu

  
 

24. bod Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 28.8.2014 do 16.10.2014

  
 

25. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 10. 9. 2014 do 17.10.2014

  
 

26. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 9. septembra 2014

  
 

28. bod D i s k u s i a

  
 

28. bod Pokračovanie (1)

  
 

28. bod Pokračovanie (2)

  
 

28. bod Pokračovanie (3)

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: