NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, schválennie programu zasadnutia

  
 

4. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

4. bod Pokračovanie 1

  
 

4. bod Pokračovanie 2

  
 

4. bod Pokračovanie 3

  
 

5. bod Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014

  
 

6. bod Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení – šport

  
 

6. bod Pokračovanie

  
 

7. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

  
 

8. bod Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2014 Predkladá: Ing.

  
 

9. bod Výkon úloh vyplývajúcich zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Mestskou políciou Banská Bystrica na území obce Kynceľová

  
 

10. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu Výmena energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica

  
 

10. bod Pokračovanie

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť

  
 

12. bod Informácia o pristúpení k zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu

  
 

13. bod Zmena organizácie práce MsZ

  
 

14. bod Správa o činnosti neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. Návrh na doplnenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku o neposlancov

  
 

15. až 19. bod Návrh na doplnenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku o neposlancov + Správa hlavného kontrolóra + Správa o vybavovaní interpelácií

  
 

20. bod Interpelácie

  
 

21. bod Diskusia 1

  
 

21. bod Diskusia 2

  
 

21. bod Diskusia 3

  
 

21. bod Diskusia 4

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: