NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, program

  
 

4. bod informatívne vystupenie Mesto športu

  
 

5. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

5. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

6. bod Návrh na použitie rezervného fondu .... lokalita Urpín

  
 

7. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

  
 

8. bod prerokovanie prostestu prokurátora ...

  
 

9. bod prerokovanie prostestu prokurátora ...

  
 

10. bod Územný plán mesta Banská Bystrica – požiadavky na riešenie Zmien a doplnkov Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

  
 

11. bod Územný plán mesta Banská Bystrica – priority z hľadiska riešenia územných plánov zón určených v záväznej časti Územného plánu mesta Banská Bystrica

  
 

12. bod Oprava a údržba ZŠ Jána Bakossa a ZŠ Moskovská

  
 

13. bod Slovo pre verejnosť

  
 

14. bod šeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

15. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

16. bod šeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011

  
 

17. bod Zásady zabezpečovania občianskych obradov a slávností v meste Banská Bystrica Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

  
 

18. bod Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2015

  
 

19. bod Informatívna správa o stave spracovania PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015 -2023

  
 

20. 22. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej

  
 

23. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 19. mája 2015

  
 

24. bod Interpelácie poslancov

  
 

25. bod Diskusia

  
 

25. bod Diskusia

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: