NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

4. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

4. bod Pokračovanie 1

  
 

4. bod Pokračovanie 2

  
 

4. bod Pokračovanie 3

  
 

5. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN

  
 

5. bod Pokračovanie

  
 

6. bod Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023

  
 

7. bod Návrh na zlúčenie obchodných spoločností MBB a.s. a BPM s.r.o.

  
 

8. bod Návrh na schválenie zástupcu Mesta do Predstavenstva MBB a.s.

  
 

9. bod Návrh na zlúčenie príspevkovej organizácie SŠaTZ a príspevkovej organizácie ZAaRES

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

  
 

11. bod Návrh Dodatku č. 1 ku Koncesným zmluvám č. 822/2014/PS-SUR a č. 823/2014/PS-SUR zo dňa 16.6.2014

  
 

12. bod Návrh na predaj obchodného podielu Mesta v obchodnej spoločnosti VISIT BB, s.r.o.

  
 

13. bod Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2015

  
 

14. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

  
 

15. bod Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2014

  
 

16. bod Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica

  
 

17. bod Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

  
 

18. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2015 - Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta

  
 

19. bod Obstaranie náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov

  
 

20. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2015 a č. 7/2015 - kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností prijatých v roku 2014 vo vybratých subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

21. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2015

  
 

22. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. 6. 2015 do

  
 

23. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. júna 2015

  
 

24. bod Interpelácie poslancov

  
 

25. bod Diskusia

  
 

25. bod Diskusia (pokračovanie)

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: