NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

4. bod Pokračovanie

  
 

5.bod Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

  
 

6. bod Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015

  
 

7. bod Vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

  
 

8. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu Vytvorenie kapacít materskej školy v existujúcom objekte ZŠ Bakossová 5, Banská Bystrica

  
 

9. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu Zvyšovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica

  
 

10. bod Zmena časti uznesenia č. 372/2016 – MsZ zo dňa 8. 3. 2016

  
 

11. bod Zmena časti uznesenia č. 373/2016 – MsZ zo dňa 8. 3. 2016

  
 

12. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

  
 

13. bod Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 hod.

  
 

14. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. /2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta

  
 

15. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica

  
 

16. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej

  
 

17. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

18. bod Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky II. etapa a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č…./2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky II. etapa

  
 

19. bod Návrh na začatie obstarávania nového Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica

  
 

20. bod Personálne otázky

  
 

21. bod Zmena uznesenia MsZ č. 10/2015 z 27.1.2015 – zabezpečenie valorizácie platu primátora mesta v zmysle zák.č. 253/1994 Z.z.

  
 

22. bod Vstup Mesta Banská Bystrica do združenia Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

  
 

23. bod Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke a odbere tepla – inštalácia KOST ZŠ Trieda SNP 20

  
 

24. bod Aktualizácia grafických príloh č. 1A – 1D k Zásadám zriaďovania prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica

  
 

25. bod Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica

  
 

26. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2015

  
 

27. až 29. bod Kontrola hl. kontrolóra, plán kontroly

  
 

30. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 26. januára 2016 a Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ z II. mimoriadneho zasadnutia MsZ dňa 8.3.2016

  
 

31. bod Interpelácie poslancov

  
 

32. bod D i s k u s i a

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: