NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie

  
 

2. bod Voľba návrhovej komisie

  
 

3. bod Schválenie programu rokovania

  
 

4. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

5. bod Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č......./2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

  
 

7. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č......./2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2012 o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu

  
 

8. bod Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2016

  
 

9. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 hod.

  
 

11. bod Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých rokov

  
 

12a. bod Vyhlásenie obchodnej súťaže pre rekonštrukciu koťolne školy

  
 

12. bod Návrh strategickej vízie smerovania kultúry v meste Banská Bystrica – doplnenie

  
 

13. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

  
 

14. bod Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023 v roku 2015 a schválenie aktualizovaného akčného plánu na roky 2015 - 2018

  
 

15. bod Návrh na vyhlásenie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Banská Bystrica – časti mesta Banská Bystrica

  
 

16. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2016 - kontroly dodržiavania VZN Mesta Banská Bystrica č.4/2012 a 20/2013 o financovaní činnosti výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

  
 

17. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 28.6.2016 do 6.9.2016

  
 

18. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 28. júna 2016

  
 

19. bod Interpelácie poslancov

  
 

20. bod D i s k u s i a

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: