21. zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti záznamu vo FLASH-i:

Batislava VÚC

 

0. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október 2012

   
 

2. bod Zmluva o spolupráci pri riešení technického stavu cesty III/50310 medzi Bratislavským samosprávnym krajom, spoločnosťami Holcim (Slovensko) a. s. , Baumit spol. s r. o. a ALAS Slovakia spol. s r. o.

   
 

2. bod Pokračovanie /1/

   
 

2. bod Pokračovanie /2/

   
 

2. bod Stiahnutie bodu z rokovania

   
 

3. bod Návrh na čerpanie 4. tranže prostriedkov z úverového rámca EIB

   
 

4. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov Gymnázia Ivana Horvátha na ul. I. Horvátha 14 v Bratislave, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedených na LV č. 5431 v k. ú. Ružinov

   
 

5. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov Gymnázia na ul. 1. Mája č. 8 v Malackách, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedených na LV č. 201 v k. ú. Malacky

   
 

6. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov na Vranovskej ulici č. 2, v Bratislave, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedených na LV č. 2192 a LV č. 4290 v k. ú. Petržalka – doplnenie

   
 

7. bod Návrh na Rozvoj elektrickej trakcie na území hlavného mesta SR Bratislavy – Príspevok k rozvoju bratislavskej integrovanej dopravy a Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

   
 

8. bod Stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu regiónu BSK

   
 

8. bod Pokračovanie /1/

   
 

8. bod Pokračovanie /2/

   
 

9. bod Odkúpenie synagógy v Senci za účelom zriadenia galérie

   
 

10. bod Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj SOU energetického v Záhorskej Bystrici

   
 

11. bod Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj SOU lesníckeho v Modre

   
 

11. bod Pokračovanie

   
 

Záver

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 25
Trnava 91
Žilina 6
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 25
Trnava 91
Žilina 6