Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2016

  

1a. bod Plnenie uznesenia č. 606/2008 v znení uznesenia č. 107/2011: Uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta na vyplatenie účelovej dotácie na vybudovanie lodenice v Karloveskej zátoke

  

2. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../ 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úh

  

2. bod Pokračovanie 1

  

2. bod Pokračovanie 2

  

2. bod Pokračovanie 3

  

2. bod Pokračovanie 4

  

2. bod Pokračovanie 5

  

3. bod Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 – 2019

  

3. bod Pokračovanie 1

  

3. bod Pokračovanie 2

  

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

  

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj - rokovanie o bode vo štvrtok ako druhý po vystúpení občanov

  

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č......../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a dr

  

7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta

  

8. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

  

9. bod Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89

  

10. bod Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  

11. bod Uznesenie k poľovnému revíru

  

13. bod Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov

  

14. až 24. Spoločné prerokovanie bodov

  

26. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2017

  

27. bod Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej – Palkovičovej v Starom Ružinove

  

27a. bod Zachovanie funkcie útulku pre opustené zvieratá na Rebarborovej č. 17 v Bratislave a zabezpečenie povinnosti mesta podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti

  

30. bod Aktualizácia materiálu Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí

  

31. bod Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017

  

32 a 33. bod Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu + 33. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava, a návrh na poverenie vedením rozpočtovej org

  

33a. bod Informácia o žiadosti spoločnosti Transprojekt s.r.o. zo dňa 8.11.2016 ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  

34. bod Výročná správa Spoločnosti pre rozvoj bývania za rok 2015

  

35. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

  

36. bod Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie : rok 2016

  

37. bod Návrh na odpísanie pohľadávok vo výške 29 163,78 Eur spoločnosti BRIXI, a. s., so sídlom v Bratislave, v sume 2 011,34 Eur spoločnosti CORA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, v sume 61 624,01 Eur, spoločnosti MOTA, spol. s r. o., so sídlom vo Zvol

  

38. bod Návrh na zverenie stavieb v k. ú. Staré Mesto súp. č. 3949 na pozemku parc. č. 2052/3 a súp. č. 3951 na pozemku parc.č. 2052/2 a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2052/3 do správy mestskej príspevkovej organizác

  

40. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2243 a parc. č. 2244, do výlučného vlastníctva spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

  

41. bod Vzdanie sa Ing. Vladimíra Bajana, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, členstva v komisii dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

42. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

43. bod Interpelácie

  

44. bod Rôzne

  

Slovo pre verejnosť (streda 7.12.2016)

  

Koncert žiakov ZUŠ

  

Slovo pre verejnosť (štvrtok 8.12.2016)

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava