Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


18. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  

19. bod Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

  

25a. bod Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republ

  

26ab. bod Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015 + 26b Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  

27. bod Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov

  

28 až 33. bod Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacích listín...

  

34. bod Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

  

36. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je sú

  

37 a 38. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej, 38. bod ávrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,

  

39. bod Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

  

40 a 41. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja

  

44. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží

  

45. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

46. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

47. bod Interpelácie

  

48. bod Rôzne

  

49. bod Rôzne

  

Slovo pre verejnosť

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava