Pokračovane MsZ Bratislava z 26.3.2015

9a. bod Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

  

19. bod Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste

  

19. bod Pokračovanie 1

  

19. bod Pokračovanie 2

  

20. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  

20a. bod Informácia o pripomienkach hlavného mesta SR Bratislavy k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

  

20a. bod Pokračovanie

  

21. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  

22. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  

Slovo pre verejnosť

  

23. bod Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavného mesta SR Bratislavy

  

24. bod Informácia o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby firmou A.R.K technické služby, s.r.o., o obstaraní ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho nahradenie alternatívnym riešením

  

25. bod Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova

  

26. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby

  

27. až 30. bod Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto – Panská 35. bod Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta

  

31. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

32. bod Interpelácie

  

33. bod Rôzne

  

33. bod Pokračovanie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava