Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ pokrač. z 26-27.4.2017

 

31. bod Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

   
 

32. bod Návrh na schválenie dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

   
 

33. bod Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností

   
 

34. bod Súťaž návrhov projektov na prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave

   
 

35. bod Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2341/3, 2340/14, 2340/15 a 915/2, od Slovenského pozemkového fondu ako ich správcu majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva

   
 

36. bod Návrh na schválenie zámeru - prenájom častí pozemkov v mestskej príspevkovej organizácii Zoologická záhrada Bratislava parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves

   
 

37. bod Návrh na schválenie zámeru - prenájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii Zoologická záhrada Bratislava, parc. č. 2883, k. ú. Karlova Ves

   
 

38. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2670/7, 2670/11, 2670/26, 2670/27, 2670/28, Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 a Márii Darvašovej v podiele 1/3 – majetkovoprávne usporiadanie pozem

   
 

39. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1469/6, 1469/8, zastavaných stavbami garáží vo vlastníctve nadobúdateľov, PharmDr. Petrovi Kuczmannovi a spol.

   
 

41. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 13, Martinengova 18, Mierová 16, Dohnányho 20, 24, Miletičova 29, Miletičova 46, Trenčianska 52, Kulíško

   
 

43a. bod Návrh na schválenie dohody o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 3/1997 spoločnosti HOREST, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

43b. bod Návrh na zverenie školského areálu Spojenej školy, Tilgnerova 14, do majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

   
 

43c. bod Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2 protokolu

   
 

44. bod Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

   
 

45. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

46. bod Interpelácie

   
 

47. bod Rôzne

   
 

Pokračovanie z 27.4.2017

   
 

15. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

   
 

16. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

   
 

17. bod Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

   
 

18. bod Aktualizácia zásad poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám

   
 

19. bod Materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

   
 

20. bod Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10. 12. 2015 (predkladaná na základe uznesenia

   
 

21. bod Informácia o dopadoch uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

24. bod Návrh na zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

   
 

25. bod Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2. etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy mestskej príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy – opra

   
 

26. bod Návrh na zverenie stavebných objektov, ktoré sú súčasťou stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu – 2. časť prístupové komunikácie“, a to Dodatkom č. 11 88 0175 12 01 k Protokolu č. 11 88 0175 12 00 a Dodatkom č. 11 88 0176 12 01 k Pr

   
 

27. bod Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom častí nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Zimnom štadióne Harmincova a v Športovej hale Harmincova

   
 

28. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

29. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: