Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


31. bod Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

  

32. bod Návrh na schválenie dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

  

33. bod Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností

  

34. bod Súťaž návrhov projektov na prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave

  

35. bod Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2341/3, 2340/14, 2340/15 a 915/2, od Slovenského pozemkového fondu ako ich správcu majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva

  

36. bod Návrh na schválenie zámeru - prenájom častí pozemkov v mestskej príspevkovej organizácii Zoologická záhrada Bratislava parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves

  

37. bod Návrh na schválenie zámeru - prenájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii Zoologická záhrada Bratislava, parc. č. 2883, k. ú. Karlova Ves

  

38. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2670/7, 2670/11, 2670/26, 2670/27, 2670/28, Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 a Márii Darvašovej v podiele 1/3 – majetkovoprávne usporiadanie pozem

  

39. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1469/6, 1469/8, zastavaných stavbami garáží vo vlastníctve nadobúdateľov, PharmDr. Petrovi Kuczmannovi a spol.

  

41. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 13, Martinengova 18, Mierová 16, Dohnányho 20, 24, Miletičova 29, Miletičova 46, Trenčianska 52, Kulíško

  

43a. bod Návrh na schválenie dohody o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 3/1997 spoločnosti HOREST, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  

43b. bod Návrh na zverenie školského areálu Spojenej školy, Tilgnerova 14, do majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  

43c. bod Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2 protokolu

  

44. bod Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

  

45. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

46. bod Interpelácie

  

47. bod Rôzne

  

Pokračovanie z 27.4.2017

  

15. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

  

16. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  

17. bod Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  

18. bod Aktualizácia zásad poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám

  

19. bod Materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

  

20. bod Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10. 12. 2015 (predkladaná na základe uznesenia

  

21. bod Informácia o dopadoch uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy

  

24. bod Návrh na zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

  

25. bod Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2. etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy mestskej príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy – opra

  

26. bod Návrh na zverenie stavebných objektov, ktoré sú súčasťou stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu – 2. časť prístupové komunikácie“, a to Dodatkom č. 11 88 0175 12 01 k Protokolu č. 11 88 0175 12 00 a Dodatkom č. 11 88 0176 12 01 k Pr

  

27. bod Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom častí nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Zimnom štadióne Harmincova a v Športovej hale Harmincova

  

28. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

29. bod Interpelácie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava