NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie

  
 

11. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/27, parc. č. 15132/37 a parc. č. 15132/38, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

  
 

12. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 492/2, Tomášovi Zelenákovi

  
 

13. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 443/9, do výlučného vlastníctva Romana Nemčeka

  
 

14. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/8 a parc. č. 250/20, do výlučného vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej

  
 

15. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1472/14, do výlučného vlastníctva spoločnosti SLOVTO s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

16. bod

  
 

17. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športového klubu Príroda so sídlom v Bratislave, za pozemok, parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR

  
 

18. bod Stiahnutý

  
 

19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl

  
 

20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

  
 

21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/2 a parc. č. 21818/2, Jánovi Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA

  
 

23. a 24. bod Stiahnuté

  
 

26. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Bratislave

  
 

28. bod Správa o kontrolnej činnos

  
 

29. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

30. a 31. bod Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

  
 

32. bod Stiahnutý

  
 

33. bod Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb – Slovenský dom Centrope

  
 

34. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  
 

35. a 36. bod Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

37. bod Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2017

  
 

38. bod Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

  
 

39. bod Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

  
 

40. bod Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23.10. 2014 Mestských lesov Bratislava

  
 

41. bod Návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4

  
 

45. bod Stiahnutý

  
 

46. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92, parc. č. 1506/93, parc. č. 1506/94 a parc. č. 1506/95, Bukovinská ulica, Mariánovi Majerikovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadate

  
 

47. bod Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej

  
 

48. bod Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ulica J. C. Hronského, parc. č. 11921/55, parc. č. 11921/56, parc. č. 11921/57, parc. č. 11921/58, parc. č. 11921/59, parc. č. 11921/60, parc. č. 11921/67, parc.

  
 

49. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej

  
 

50. bod Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite Korbašovej, ako realizácia zákonného predkupného práva

  
 

Vystúpenie k nepovolenej skládke

  
 

Slovo pre verejnosť (1)

  
 

Slovo pre verejnosť (2)

  
 

51. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1200/3, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1216/1-15, parc. č. 1217/1-13, Miroslava Rybu a spol.

  
 

52. bod Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave

  
 

53. bod Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážových státí na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

  
 

76. bod Návrh na nájom nehnuteľnosti a pozemkov na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  
 

77 až 83. bod Prerokovanie súťažných podmienok nájmov a poredajov formou VOS

  
 

85. bod Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

  
 

86. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

87. bod Interpelácie

  
 

88. bod Rôzne 1

  
 

88. bod Rôzne 2

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.04.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
30.04.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.05.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: