Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy - prerušené z dôvodu neuznášaniaschopnosti


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

19. bod Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019

  
 

20. bod Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu bio

  
 

21. bod Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

  
 

22. bod Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí v sume 10 000,00 Eur

  
 

23. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  
 

24. bod

  
 

25 až 30. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1022/28, Alstrova ulica, Štefanovi Michaličkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou + stiahnuté body

  
 

32 a 33. bod Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby

  
 

34. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36. a stavby detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

  
 

35. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Záhradnícka 75, Púpavová 11, Markova 13, Hálova 19, Ševčenkova 14, Gercenova 15, Krásnohorská 3, vlastníkom bytov

  
 

36. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018

  
 

37. bod Informácia o vybavených interpeláciách

  
 

38. bod Interpelácie

  
 

39. bod Rôzne 1

  
 

39. bod Rôzne 2

  
 

39. bod Rôzne 3

  
 

39. bod Rôzne 4 + Vystúpenie občanov

  
 

39. bod Rôzne 5

  
 

Prezentácia HB Reavis

  
 

3. bod Rôzne ( mimoriadne MsZ z 20.11.2017]

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 08:35 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: