NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Zimná údržba

  
 

2. bod Podnik verejno-prospešných služieb - analýza (1. časť)

  
 

2. bod pokračovanie

  
 

3. bod Prelomenie veta - Návrh na oddĺženie MČ Devín

  
 

15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby súpis. č. 891 postavenej na pozemku parc. č. 3482, stavby súpis. č. 893 postavenej na pozemku parc. č. 3483/2, a pozemkov parc. č. 3481, parc. č. 348

  
 

17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu určitú do 31. 08. 2028, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom v Br

  
 

20. bod Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený návrh na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločn

  
 

21. bod Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 26

  
 

23. bod Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží

  
 

24. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

25. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2018

  
 

28. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  
 

30. bod Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe)

  
 

31. bod Informácia o možných alternatívach spôsobu predaja obchodného podielu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti KSP, s.r.o., v zmysle časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 8

  
 

32. bod Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  
 

33. bod Koncepcia pomoci ľuďom bez domova

  
 

34. bod Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie roka 2017

  
 

35. bod Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56 001,32 Eur, ktorý predstavuje neuhradené nájomné za nájom nebytového priestoru, žiadateľ Živnostník Juraj Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO: 17 384 273

  
 

36. bod Návrh na odpustenie nájomného v sume 8 617,20 Eur a na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12. 01. 2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., so sídlom v Brat

  
 

38. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/2, parc. č. 12932/9-14 a parc. č. 12932/17-20, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ul.

  
 

38a. bod Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15436, v podiele ½

  
 

Vystúpenie občanov

  
 

40. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

41. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: