Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

0e. bod Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého

   
 

0f. bod Návrh na vytvorenie komisie na prípravu novely zákona o Bratislave

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2016, k 31. 1. 2017 a plnenie uznesení bez termínu plnenia

   
 

3. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

4. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15515/46, spoločnosti Dexterity, s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

5. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/184, do vlastníctva Ing. Kataríne Kullovej

   
 

6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5, 8, parc. č. 4432/6-10, 12, 15, pre Ing. Alexandra Rozina, CSc.

   
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave

   
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 108, na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

   
 

10. bod Návrh na prevod ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1. p. v garážovom dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, d

   
 

13. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31. 5. 2012, ktorým bol schválený nájom pre Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave

   
 

14. bod Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2016

   
 

15. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

16. bod Protest prokurátora proti § 1 ods. 1, 2 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

18. bod Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek mestských častí k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov (plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

19. bod Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 496/2008 časť C bod 2.2 a bod 2.3 - Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky

   
 

20. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

   
 

21. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

   
 

22. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

   
 

23. bod Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 príspevkovou organizáciou Mestské lesy v Bratislave

   
 

24. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

   
 

25. bod Dodatok č. 1 k Zásadám vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

26. bod Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za šk. r. 2015/2016

   
 

27. bod Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rokoch 2014 – 2015

   
 

28. bod Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2016

   
 

29. bod Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života

   
 

30. bod Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

   
 

31. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedobytnej pohľadávky v sume 325 223,07 Eur s príslušenstvom voči dlžníkovi JUVENUS s.r.o. (právnemu nástupcovi spoločnosti RIGHT STEP s.r.o.)

   
 

32. bod Návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % zo všetkých nájomných zmlúv v platnom znení uzatvorených s nájomcami HC SLOVAN Bratislava - mládež, občianske združenie a Športový hokejový klub KŠK Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmy

   
 

34. bod Návrh na zverenie stavby v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 1831 – Materská škola Myjavská, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3, parc. č. 2510/1, a pozemku registra „E“ parc. č. 2510/3, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mest

   
 

Slovo pre verejnosť

   
 

35. bod Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

   
 

37 až 48. bod Návrh na nájom nebytových priestorov formou verejnej obchodnej súťaže

   
 

50. a 51. Info o vybavených interpeláciách + Interpelácie

   
 

52. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: