Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie MsZ Bratislavy


 • Otvorenie, schválenie programu
 • Vyjadrenie solidarity s Ukrajinou
 • 1. bod Plnenie uznesení
 • 1. bod Pokračovanie
 • 2. bod Refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy
 • 2. bod Pokračovanie (1)
 • 2. bod Pokračovanie (2)
 • 2. bod Pokračovanie (3)
 • 2. bod Pokračovanie (4)
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
 • 4. bod Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025 časť : Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 1
 • 5. bod Návrh na schválenie predlženia platnosti nájomnej zmluvy c. 42/2010 na dobu do 31. 12. 2024, ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre Cable, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 6. bod Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1274/2013 zo dňa 25. - 26. 09. 2013 a na schválenie nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 2786 a pozemkov parc. č. 7969/1 a p
 • 7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým
 • 7. bod Pokračovanie (1)
 • 7. bod Pokračovanie (2)
 • 7. bod Pokračovanie (3)
 • 7. bod Pokračovanie (4)
 • 7. bod Pokračovanie (5)
 • 7. bod Pokračovanie (6)
 • 8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 3596 pre Bytové družstvo Petržalka so sídlom v Bratislave
 • 9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21648/1, spoločnosti OPAVSKÁ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 10. bod Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa o 20 rokov a úprava účelu nájmu, pre Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, a
 • 10. bod Pokračovanie
 • 11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14 občianskemu združeniu Cesta z mesta, so sídlom v Bratislave
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 15279/53 pre 1. súkromné gymnázium v Bratislave so sídlom v Bratislave
 • 13. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, Ing. Marianovi Janíkovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 15. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Vajnory
 • 16. bod Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
 • Slovo pre verejnosť (1)
 • Slovo pre verejnosť (2)
 • 17. bod Umiestnenie Pamätníka 17. novembra v lokalite Námestia Slobody
 • 18. bod Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Halbart - Slovakia a.s. a v Správnej rade Združenia správy námestia
 • 19. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, dňa 4. júna 2014
 • 19. bod Pokračovanie
 • 20. bod Informácia o príprave návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o.
 • 21. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 • 22. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020
 • 23. bod Návrh na odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 a jej zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (materiál bude prerokovaný o 16.30 h ako prvý po bode vystúpenie občanov)
 • 24. bod Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 • 24. bod Pokračovanie
 • 25. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 • 25. bod Pokračovanie
 • 27. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností – pozemkov parc. č. 19715/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 v Bratislave, k.ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite
 • 28. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka
 • 29 až 31. bod Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vy
 • 32. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1769/5 a parc. č. 1769/18, Amálii Královičovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého
 • 33. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vlastníkom garáží Moravská ul.
 • 34. a 35. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska + pozemky pod garážami
 • 36. bod nformácia o vybavených interpeláciách poslancov
 • 37. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava