NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie MsZ Bratislavy

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

Vyjadrenie solidarity s Ukrajinou

  
 

1. bod Plnenie uznesení

  
 

1. bod Pokračovanie

  
 

2. bod Refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

2. bod Pokračovanie (1)

  
 

2. bod Pokračovanie (2)

  
 

2. bod Pokračovanie (3)

  
 

2. bod Pokračovanie (4)

  
 

3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

  
 

4. bod Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025 časť : Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 1

  
 

5. bod Návrh na schválenie predlženia platnosti nájomnej zmluvy c. 42/2010 na dobu do 31. 12. 2024, ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre Cable, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  
 

6. bod Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1274/2013 zo dňa 25. - 26. 09. 2013 a na schválenie nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 2786 a pozemkov parc. č. 7969/1 a p

  
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým

  
 

7. bod Pokračovanie (1)

  
 

7. bod Pokračovanie (2)

  
 

7. bod Pokračovanie (3)

  
 

7. bod Pokračovanie (4)

  
 

7. bod Pokračovanie (5)

  
 

7. bod Pokračovanie (6)

  
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 3596 pre Bytové družstvo Petržalka so sídlom v Bratislave

  
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21648/1, spoločnosti OPAVSKÁ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

  
 

10. bod Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa o 20 rokov a úprava účelu nájmu, pre Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, a

  
 

10. bod Pokračovanie

  
 

11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14 občianskemu združeniu Cesta z mesta, so sídlom v Bratislave

  
 

12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 15279/53 pre 1. súkromné gymnázium v Bratislave so sídlom v Bratislave

  
 

13. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, Ing. Marianovi Janíkovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  
 

15. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Vajnory

  
 

16. bod Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

  
 

Slovo pre verejnosť (1)

  
 

Slovo pre verejnosť (2)

  
 

17. bod Umiestnenie Pamätníka 17. novembra v lokalite Námestia Slobody

  
 

18. bod Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Halbart - Slovakia a.s. a v Správnej rade Združenia správy námestia

  
 

19. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, dňa 4. júna 2014

  
 

19. bod Pokračovanie

  
 

20. bod Informácia o príprave návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o.

  
 

21. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  
 

22. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  
 

23. bod Návrh na odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 a jej zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (materiál bude prerokovaný o 16.30 h ako prvý po bode vystúpenie občanov)

  
 

24. bod Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  
 

24. bod Pokračovanie

  
 

25. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  
 

25. bod Pokračovanie

  
 

27. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností – pozemkov parc. č. 19715/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 v Bratislave, k.ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite

  
 

28. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka

  
 

29 až 31. bod Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vy

  
 

32. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1769/5 a parc. č. 1769/18, Amálii Královičovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého

  
 

33. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vlastníkom garáží Moravská ul.

  
 

34. a 35. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska + pozemky pod garážami

  
 

36. bod nformácia o vybavených interpeláciách poslancov

  
 

37. bod Interpelácie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava