Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislavy


 • 0. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2014
 • 2. bod Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013 (rokovanie o tomto bode bude ako prvé vo štvrtok 26.6.2014)
 • 2. bod Pokračovanie (1)
 • 2. bod Pokračovanie (2)
 • 2. bod Pokračovanie (3)
 • 2. bod Pokračovanie (4)
 • 2. bod Pokračovanie (5)
 • 3. bod Návrh Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Hlavným mestom SR Bratislavy (rokovanie o tomto bode bude ako druhé vo štvrtok 26.6.2014)
 • 3. bod Pokračovanie (1)
 • 3. bod Pokračovanie (2)
 • 4. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 (rokovanie o tomto bode bude ako tretie vo štvrtok 26.6.2014)
 • 4. bod Pokračovanie (1)
 • 4. bod Pokračovanie (2)
 • 4. bod Pokračovanie (3)
 • 6. bod Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy – Zmeny a doplnky 03 (rokovanie o tomto bode bude ako piate vo štvrtok 26.6.2014)
 • 7. bod Vybrané podnety s potenciálom na zapracovanie do zmien a doplnkov UPN hlavného mesta SR Bratislavy (rokovanie o tomto bode bude ako šieste vo štvrtok 26.6.2014)
 • 7. bod Pokračovanie (1)
 • 7. bod Pokračovanie (2)
 • 7. bod Pokračovanie (3)
 • 7. bod Pokračovanie (4)
 • 12. a 13. bod Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v správe STARZu ako prípadu hodného osobitného zreteľa a
  13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozem
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, parc. č. 21502/4 a parc. č. 21845, Prvej distribučnej spoločnosti s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1 a parc. č. 21386/2, spoločnosti KSA, a.s. so sídlom v Košiciach
 • 16. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2 v stavbe súpis. č. 361, na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti LEDERER s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného
 • 19. a 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1100/147, spoločnosti HORSEN a
  20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí
 • 21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14 občianskemu združeniu Cesta z mesta, so sídlom v Bratislave
 • 21. bod Pokračovanie
 • 22. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 141,46 m2 v Podchode na Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a. s., ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 23. bod Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa o 20 rokov a úprava účelu nájmu, pre Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako
 • 25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratis
 • 26. až 29. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, časť parc. č. 7094/1, pre spoločnosť Orange Slovensko
  27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret
 • 30. až 34. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/467, Matúšovi Szabóovi a Ing. Lucii Vaculovej
 • 35. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1366, pre Muhammada Asghara, trvale bytom v Hainburgu, Rakúska republika, prechodne bytom v Bratislave
 • 34. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1287/2, parc. č. 2108, parc. č. 1937, parc. č. 4630/1, parc. č. 4628, parc. č. 3544, parc. č. 1385, parc. č. 379, parc. č
 • 37. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 77/1 pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a parc. č. 50/1 pre Ing. Miloša Podolského IMP so sídlom Most
 • 38. až 40. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2 pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 41. až 46. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1, spoločnosti VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 49. a 50. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu námestia v mestskej časti Bratislava-Devín
  50. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mest
 • 51. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa š
 • 56. bod Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2014 – 2018
 • 67. bod Petícia občanov za zachovanie parkoviska na konci Hraničnej ulici v Bratislave, parc. č. 15486/1, k. ú. Ružinov, proti jeho predaju a investičnému zámeru uskutočniť na tejto parcele výstavbu 8 – poschodového obytného domu (materiál bude prerokovan
 • 68. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 • 68. bod Pokračovanie
 • 69. bod Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.
 • 69. bod Pokračovanie (1)
 • 69. bod Pokračovanie (2)
 • 69. bod Pokračovanie (3)
 • 69. bod Pokračovanie (4)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava