NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislavy

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

0. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2014

  
 

2. bod Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013 (rokovanie o tomto bode bude ako prvé vo štvrtok 26.6.2014)

  
 

2. bod Pokračovanie (1)

  
 

2. bod Pokračovanie (2)

  
 

2. bod Pokračovanie (3)

  
 

2. bod Pokračovanie (4)

  
 

2. bod Pokračovanie (5)

  
 

3. bod Návrh Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Hlavným mestom SR Bratislavy (rokovanie o tomto bode bude ako druhé vo štvrtok 26.6.2014)

  
 

3. bod Pokračovanie (1)

  
 

3. bod Pokračovanie (2)

  
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 (rokovanie o tomto bode bude ako tretie vo štvrtok 26.6.2014)

  
 

4. bod Pokračovanie (1)

  
 

4. bod Pokračovanie (2)

  
 

4. bod Pokračovanie (3)

  
 

6. bod Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy – Zmeny a doplnky 03 (rokovanie o tomto bode bude ako piate vo štvrtok 26.6.2014)

  
 

7. bod Vybrané podnety s potenciálom na zapracovanie do zmien a doplnkov UPN hlavného mesta SR Bratislavy (rokovanie o tomto bode bude ako šieste vo štvrtok 26.6.2014)

  
 

7. bod Pokračovanie (1)

  
 

7. bod Pokračovanie (2)

  
 

7. bod Pokračovanie (3)

  
 

7. bod Pokračovanie (4)

  
 

12. a 13. bod Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v správe STARZu ako prípadu hodného osobitného zreteľa a
13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozem

  
 

14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, parc. č. 21502/4 a parc. č. 21845, Prvej distribučnej spoločnosti s r.o. so sídlom v Bratislave

  
 

15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1 a parc. č. 21386/2, spoločnosti KSA, a.s. so sídlom v Košiciach

  
 

16. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2 v stavbe súpis. č. 361, na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti LEDERER s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného

  
 

19. a 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1100/147, spoločnosti HORSEN a
20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí

  
 

21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14 občianskemu združeniu Cesta z mesta, so sídlom v Bratislave

  
 

21. bod Pokračovanie

  
 

22. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 141,46 m2 v Podchode na Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a. s., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  
 

23. bod Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa o 20 rokov a úprava účelu nájmu, pre Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako

  
 

25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratis

  
 

26. až 29. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, časť parc. č. 7094/1, pre spoločnosť Orange Slovensko
27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret

  
 

30. až 34. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/467, Matúšovi Szabóovi a Ing. Lucii Vaculovej

  
 

35. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1366, pre Muhammada Asghara, trvale bytom v Hainburgu, Rakúska republika, prechodne bytom v Bratislave

  
 

34. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1287/2, parc. č. 2108, parc. č. 1937, parc. č. 4630/1, parc. č. 4628, parc. č. 3544, parc. č. 1385, parc. č. 379, parc. č

  
 

37. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 77/1 pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a parc. č. 50/1 pre Ing. Miloša Podolského IMP so sídlom Most

  
 

38. až 40. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2 pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  
 

41. až 46. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1, spoločnosti VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

49. a 50. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu námestia v mestskej časti Bratislava-Devín
50. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mest

  
 

51. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa š

  
 

56. bod Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2014 – 2018

  
 

67. bod Petícia občanov za zachovanie parkoviska na konci Hraničnej ulici v Bratislave, parc. č. 15486/1, k. ú. Ružinov, proti jeho predaju a investičnému zámeru uskutočniť na tejto parcele výstavbu 8 – poschodového obytného domu (materiál bude prerokovan

  
 

68. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  
 

68. bod Pokračovanie

  
 

69. bod Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  
 

69. bod Pokračovanie (1)

  
 

69. bod Pokračovanie (2)

  
 

69. bod Pokračovanie (3)

  
 

69. bod Pokračovanie (4)

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
25.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
03.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
18.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
23.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava