pokračovanie Zasadnutia MsZ Bratislava z júna 2014


53. bod Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za I. polrok 2014

  

54. bod Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

  

55. bod Etický kódex volených predstaviteľov

  

57. bod Dodatok č. 8 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  

58. a 59. bod Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  

60. bod Pravidlá Občianskeho rozpočtu

  

61. bod Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020

  

62. bod Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board za rok 2013

  

63. bod Iniciatíva Európskej komisie Mayors Adapt

  

66. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

  

70. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky z titulu sankcií z omeškania

  

71. bod Informácia o príprave podkladov k vypracovaniu harmonogramu/etapizácie postupnej rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 na roky 2014 – 2018 pre potreby ZUŠ Exnárova, vrátane vysporiadania nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ulici 2

  

72. bod Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. – plnenie uznesenia MsZ č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014

  

73. bod Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy

  

74. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  

76. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 881/2012 zo dňa 22. 11. 2012, prijatého k návrhu na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových

  

77 a 78. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1516/2014 zo dňa 24.04.2014, ktorým bolo schválené zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 15638/129, parc. č. 15640/60, parc. č. 15640/61, k.

  

90. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  

91 až 93. bod Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Vinohrady a k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  

94 až 98. bod Návrh na schválenie zámeru predaja eskalátorov zn. Thyssen, nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica“ v Bratislave, formou priameho predaja s cenovou ponukou

  

100. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/30, parc. č. 5018/42, parc. č. 5018/292 a parc. č. 5018/293, Dpt. Imrichovi Sulíkovi

  

101. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9886/66, parc. č. 9886/67, parc. č. 9886/68, parc. č. 9886/69, pod stavbami vo vlastníctve žiadateľov

  

102. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, 17, Trenčianska 54, Trenčianska 58, 62, Riazanská 50, Račianska 11, M. Schneidra Trnavského 20, Homolova 6, Na barine 11, Hálova 7, Kopčianska 78, Námestie Hraničia

  

103. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

104. bod Interpelácie

  

104. bod Pokračovanie (1)

  

104. bod Pokračovanie (2)

  

105a. bod

  

105a. bod Pokračovanie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava