Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie MsZ Bratislavy


 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 0. bod Informácia o plánovanom zavedení zásadných zmien v rámci daňových príjmov VUC
 • 0. bod Pokračovanie (1)
 • 0. bod Pokračovanie (2)
 • 0. bod Pokračovanie (3)
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2014, zrušenie, zmena a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s platnosťou plnenia k 23. 10. 2014
 • 1. bod Pokračovanie
 • 1ab. bod Prevody sploluvlastníckych podielov pozemkov pod bytovkami
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR na rok 2014
 • 2. bod Pokračovanie (1)
 • 2. bod Pokračovanie (2)
 • 3. bod Prevzatie nútenej správy mestskej časti Bratislava-Devín hlavným mestom SR Bratislavou
 • 4. bod Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 1611/2014 časť C bod 1.2 zo dňa 25. a 26. 6. 2014
 • 5. bod Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností
 • 7a. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlav
 • 7a. bod Pokračovanie (Národný futbalový štadión)
 • 7a. bod Pokračovanie 2 (Národný futbalový štadión)
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa
 • 7b. bod Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
 • 7c. bod Nájom pre Slovenské plavby a prístavy
 • 59. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 61. bod Rôzne
 • 9. bod Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. s likvidáciou
 • 10. bod Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za obdobie 2010 – 2014
 • 11. bod Návrh Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy Radlinského 53, Bratislava
 • 12. bod Návrh na schválenie prevodu majetku hlavného mesta SR Bratislavy, vodovodnej infraštruktúry a ďalších rozostavaných vodných stavieb a pozemkov, na ktorých sa nachádzajú na území mesta spoločnosti BVS, a. s. ako prípadu osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej Kúpnej zmluve uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a spol. Transprojekt s.r.o., vo veci budúceho prevodu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta v súvislosti s realizáciou investičného
 • 13. bod Pokračovanie (1)
 • 13. bod Pokračovanie (2)
 • Slovo pre verejnosť (1)
 • Slovo pre verejnosť (2)
 • 45. bod Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve f
 • 45. bod Pokračovanie (1)
 • 45. bod Pokračovanie (2)
 • 45. bod Pokračovanie (3)
 • 45. bod Pokračovanie (4)
 • 45. bod Pokračovanie (5)
 • 8. bod Koncepcia mestských lesov
 • 8. bod Koncepcia mestských lesov (2)
 • 8. bod Koncepcia mestských lesov (3)
 • 23. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
 • 15. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 • 15. bod Pokračovanie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
03.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
05.08.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava