Zasadnutie MsZ Bratislavy

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  

0. bod Informácia o plánovanom zavedení zásadných zmien v rámci daňových príjmov VUC

  

0. bod Pokračovanie (1)

  

0. bod Pokračovanie (2)

  

0. bod Pokračovanie (3)

  

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2014, zrušenie, zmena a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s platnosťou plnenia k 23. 10. 2014

  

1. bod Pokračovanie

  

1ab. bod Prevody sploluvlastníckych podielov pozemkov pod bytovkami

  

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR na rok 2014

  

2. bod Pokračovanie (1)

  

2. bod Pokračovanie (2)

  

3. bod Prevzatie nútenej správy mestskej časti Bratislava-Devín hlavným mestom SR Bratislavou

  

4. bod Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 1611/2014 časť C bod 1.2 zo dňa 25. a 26. 6. 2014

  

5. bod Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05

  

6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností

  

7a. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlav

  

7a. bod Pokračovanie (Národný futbalový štadión)

  

7a. bod Pokračovanie 2 (Národný futbalový štadión)

  

7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa

  

7b. bod Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra

  

7c. bod Nájom pre Slovenské plavby a prístavy

  

59. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

61. bod Rôzne

  

9. bod Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. s likvidáciou

  

10. bod Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za obdobie 2010 – 2014

  

11. bod Návrh Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy Radlinského 53, Bratislava

  

12. bod Návrh na schválenie prevodu majetku hlavného mesta SR Bratislavy, vodovodnej infraštruktúry a ďalších rozostavaných vodných stavieb a pozemkov, na ktorých sa nachádzajú na území mesta spoločnosti BVS, a. s. ako prípadu osobitného zreteľa

  

13. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej Kúpnej zmluve uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a spol. Transprojekt s.r.o., vo veci budúceho prevodu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta v súvislosti s realizáciou investičného

  

13. bod Pokračovanie (1)

  

13. bod Pokračovanie (2)

  

Slovo pre verejnosť (1)

  

Slovo pre verejnosť (2)

  

45. bod Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve f

  

45. bod Pokračovanie (1)

  

45. bod Pokračovanie (2)

  

45. bod Pokračovanie (3)

  

45. bod Pokračovanie (4)

  

45. bod Pokračovanie (5)

  

8. bod Koncepcia mestských lesov

  

8. bod Koncepcia mestských lesov (2)

  

8. bod Koncepcia mestských lesov (3)

  

23. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

  

15. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  

15. bod Pokračovanie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava