Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


0. bod Otvorenie, schválenie programu

  

2a. bod Riešenie výstavby podzemných garáží na severnej terase BA hradu

  

2a. bod Pokračovanie

  

2. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015

  

3. bod Nájom nebytových priestorov v budove Mestského ústavu ochrany pamiatok Uršulínska 9 pre LC med, s.r.o - ambulanciu

  

4. bod Návrh na nájom nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač na prípravu stravy ako prípad hodný osobitného zreteľa

  

5. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi

  

5. bod Pokračovanie 1

  

5. bod Pokračovanie 2

  

6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave

  

6. bod Pokračovanie

  

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

  

8. bod Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fy

  

8. bod Pokračovanie 1

  

8. bod Pokračovanie 2

  

8. bod Pokračovanie 3

  

8. bod Pokračovanie 4

  

8. bod Pokračovanie 5

  

9. bod Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  

10. bod Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov

  

10. bod Pokračovanie

  

11. bod Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2014

  

10a. bod Návrh na vypracovanie priorít

  

12. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  

12a. bod Informácie o výstavbe nosného systému MHD

  

13a. bod Návrh pripojenia Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet

  

Slovo pre verejnosť 1

  

Slovo pre verejnosť 2

  

13. bod Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov

  

13. bod Pokračovanie

  

14. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  

14. bod Pokračovanie 1

  

14. bod Pokračovanie 2

  

15. bod Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica

  

16. bod Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta

  

17. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  

18. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory

  

19. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 29, Kupeckého 17, Trenčianska 50, Trenčianska 64, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Rezedová 4, Mesačná 7, Lotyšská 6, Estónska 26, Hubeného 4, 6, 8, Veternicova 1, Beňovsk

  

20. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží

  

20a. bod Stanovisko k výstavbe nemocnice

  

20a. bod Pokračovanie

  

21. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

22. bod Interpelácie

  

23. bod Rôzne 1

  

23. bod Rôzne 2

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava