Zasadnutie zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva

  

1a. bod Návrh na zmenu uznesenia BTB

  

2. bod Voľba mestského kontrolóra

  

2. bod Pokračovanie 1

  

2. bod Pokračovanie 2

  

2. bod Pokračovanie 3

  

2a. bod Výstavna garáží na Bratislavskom hrade

  

2a. bod Pokračovanie 1

  

2a. bod Pokračovanie 2

  

4. bod Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

  

5. a 6. bod Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015
6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNI

  

7a. bod Návrh na zverenie majetku v k.ú Dúbravka

  

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterov

  

10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave

  

11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA

  

12. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5081/318, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Pribiša a Alžbety Pribišovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  

13. bod Informácia o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 31.12.2014

  

13. bod Pokračovanie

  

14. bod Informácia o postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch

  

15. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta

  

16. bod Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

  

16. bod Pokračovanie 1

  

16. bod Pokračovanie 2

  

16a. bod Slovo pre verejnosť

  

20. bod Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

  

20. bod Pokračovanie 1

  

20. bod Pokračovanie 2

  

17. bod pokračovanie bodu z doobeda

  

21. bod Petícia o podpore projektu Renviro

  

21. bod Pokračovanie 1

  

21. bod Pokračovanie 2

  

21. bod Pokračovanie 3

  

21. bod Pokračovanie 4

  

Záver (nezaprezentovanie sa poslancov k hlasovanie)

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava