Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy • 1. bod Kontrola plnenia uznesení
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu
 • 3. bod Návrh rozpočtu na rok 2016
 • 3. bod Pokračovanie 1
 • 3. bod Pokračovanie 2
 • 3. bod Pokračovanie 3
 • 3. bod Pokračovanie 4
 • 3a. bod Informácie o rokovaniach so spol. Henbury Development (PKO)
 • 3a. bod Pokračovanie 1
 • 3a. bod Pokračovanie 2
 • 3a. bod Pokračovanie 3
 • 3a. bod Pokračovanie 4
 • Vystúpenia občanov
 • 3a. bod Pokračovanie 5
 • 3a. bod Pokračovanie 6
 • 3a. bod Pokračovanie 7
 • 3a. bod Pokračovanie 8
 • 3a. bod Pokračovanie 9
 • 3a. bod Pokračovanie 10 (hlasovanie)
 • 4. bod Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 4a. bod (pôvodný 31) Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3026/4 a 3026
 • 19a. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 15.12.2015, návrh na schválenie zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ru
 • 20. bod Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020
 • 22. bod Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • Vystúpenie detí z ZUŠ

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava