NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2016

  
 

2. bod Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová časť – zhrnutie, Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

2a. bod Návrh na vybudovanie preložky cesty II/572

  
 

2b. bod Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou

  
 

2b. bod Pokračovanie

  
 

3. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenske

  
 

4. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/283, Ing. Františkovi Bruckmayerovi a Márii Bruckmayerovej

  
 

5. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 3156/5, Mikulášovi Hronkovičovi v podiele ½ a Branislavovi Bartolenovi v podiele ½

  
 

6. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave alebo návrh na zriadenie budúceho vecného bremena spočívajúceho v p

  
 

7. bod Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/10, parc. č. 513/18 a parc. č. 532/2, do vlastníctva Dariny Fratričovej

  
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 2745, parc. č. 2744/18 k.ú. Vajnory spoločnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Lamač, parc. č. 2555/1, spoločnosti BSS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

9b. bod Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

9b. bod Pokračovanie 1

  
 

SLOVO PRE VEREJNOSŤ

  
 

9b. bod Pokračovanie 2

  
 

9b. bod Pokračovanie 3

  
 

10. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

11. až 14. bod Vyčíslenia dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich atď

  
 

15. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

  
 

16. bod Návrh na schválenie rozhodnutia č. 3/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania

  
 

17. bod Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

  
 

18. bod Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR Bratislava

  
 

19. bod Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM SR Bratislavy

  
 

21. bod Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

  
 

30. až 51. bod

  
 

22. až 50...

  
 

53. bod Interpelácie

  
 

54. bod Rôzne 1

  
 

54. bod Rôzne 2

  
 

54. bod Rôzne 3

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava