Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2016
 • 2. bod Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová časť – zhrnutie, Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy
 • 2a. bod Návrh na vybudovanie preložky cesty II/572
 • 2b. bod Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou
 • 2b. bod Pokračovanie
 • 3. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenske
 • 4. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/283, Ing. Františkovi Bruckmayerovi a Márii Bruckmayerovej
 • 5. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 3156/5, Mikulášovi Hronkovičovi v podiele ½ a Branislavovi Bartolenovi v podiele ½
 • 6. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave alebo návrh na zriadenie budúceho vecného bremena spočívajúceho v p
 • 7. bod Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/10, parc. č. 513/18 a parc. č. 532/2, do vlastníctva Dariny Fratričovej
 • 8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 2745, parc. č. 2744/18 k.ú. Vajnory spoločnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 • 9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Lamač, parc. č. 2555/1, spoločnosti BSS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 • 9b. bod Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 9b. bod Pokračovanie 1
 • SLOVO PRE VEREJNOSŤ
 • 9b. bod Pokračovanie 2
 • 9b. bod Pokračovanie 3
 • 10. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 11. až 14. bod Vyčíslenia dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich atď
 • 15. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 • 16. bod Návrh na schválenie rozhodnutia č. 3/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania
 • 17. bod Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy
 • 18. bod Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR Bratislava
 • 19. bod Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM SR Bratislavy
 • 21. bod Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
 • 30. až 51. bod
 • 22. až 50...
 • 53. bod Interpelácie
 • 54. bod Rôzne 1
 • 54. bod Rôzne 2
 • 54. bod Rôzne 3

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava