NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.6.2016 až 31.8.2016, a niektorých uznesení s termínom plnenia k 30.9. a 31.10.2016

  
 

1a. bod Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu VZN o miestnom poplatku

  
 

2. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016

  
 

3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

  
 

3a. bod Návrh na udelenie súhlasu s realizáciou projektov Malý Dunaj vo Vrakuni

  
 

4. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu Trnavské mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy

  
 

5. bod Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

6. bod Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Ružinov, Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou R7 Bratislava Ketelec – Bratisla

  
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, Ružinov, Nivy, Vajnory, Podunajské Biskupice, Národnej diaľničnej spoločn

  
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 76, na pozemku parc. č. 8934, k. ú. Staré mesto v správe mestskej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratis

  
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6,

  
 

10. bod Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej

  
 

11. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/22 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Františka Slovíka a RNDr. Márie Slovíkovej

  
 

12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047 pre spoločnosť Avestus Petržalka, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  
 

13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave

  
 

14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17336/12 pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom v Bratislave

  
 

15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3749/1, parc. č. 3778/7, parc. č. 3784/1, parc. č. 3784/3 pre spoločnosť ISTRO-REALIS, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  
 

16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 4256/30, spoločnosti AUTO - HLAVAJ, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice parc. č. 6054/1, parc. č. 470, k. ú. Nivy parc. č. 9732/15, parc. č. 1847/104, k. ú. Čunovo parc. č. 1709, parc. č.

  
 

17a. bod Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a informácia o poverení vedením Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  
 

17b. bod Návrh opatrení v súvislosti s petíciou proti hazardu

  
 

18. bod Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača, na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s

  
 

19. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

20. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  
 

21. bod Ročná správa o realizácií PHSR za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na rok 2016

  
 

22. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

  
 

23. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program

  
 

24. bod Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava – Schwechat

  
 

25. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  
 

26. bod Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 30. júna 2016

  
 

27. bod Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. rozšírením predmetu činnosti

  
 

28. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. septembra 2016

  
 

29. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

  
 

30. bod Návrh na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A

  
 

31. bod Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2015

  
 

32. bod Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti

  
 

32a. bod

  
 

33. bod Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

  
 

34. bod Návrh na odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva - zmluvných pokút a úrokov z omeškania spolu vo výške 24 301,63 Eur, žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, IČO: 00151866

  
 

35. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  
 

36. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0710 07 00 a v Zmluve o nájme č. 07 83 0706 07 00 pre Spojenú školu Svätej rodiny so sídlom v Bratislave

  
 

37. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1354/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom – Trhová 54

  
 

39. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

40. bod Interpelácie

  
 

41. bod Rôzne

  
 

17c. Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15m2 na prízemí v stavbe súp. č. I. 36, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
25.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
03.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
18.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
23.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava