Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.6.2016 až 31.8.2016, a niektorých uznesení s termínom plnenia k 30.9. a 31.10.2016
 • 1a. bod Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu VZN o miestnom poplatku
 • 2. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
 • 3a. bod Návrh na udelenie súhlasu s realizáciou projektov Malý Dunaj vo Vrakuni
 • 4. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu Trnavské mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy
 • 5. bod Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Ružinov, Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou R7 Bratislava Ketelec – Bratisla
 • 7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, Ružinov, Nivy, Vajnory, Podunajské Biskupice, Národnej diaľničnej spoločn
 • 8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 76, na pozemku parc. č. 8934, k. ú. Staré mesto v správe mestskej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratis
 • 9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6,
 • 10. bod Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej
 • 11. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/22 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Františka Slovíka a RNDr. Márie Slovíkovej
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047 pre spoločnosť Avestus Petržalka, s. r. o. so sídlom v Bratislave
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17336/12 pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom v Bratislave
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3749/1, parc. č. 3778/7, parc. č. 3784/1, parc. č. 3784/3 pre spoločnosť ISTRO-REALIS, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 4256/30, spoločnosti AUTO - HLAVAJ, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice parc. č. 6054/1, parc. č. 470, k. ú. Nivy parc. č. 9732/15, parc. č. 1847/104, k. ú. Čunovo parc. č. 1709, parc. č.
 • 17a. bod Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a informácia o poverení vedením Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 17b. bod Návrh opatrení v súvislosti s petíciou proti hazardu
 • 18. bod Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača, na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s
 • 19. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • Slovo pre verejnosť
 • 20. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 21. bod Ročná správa o realizácií PHSR za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na rok 2016
 • 22. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 • 23. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program
 • 24. bod Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava – Schwechat
 • 25. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 • 26. bod Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 30. júna 2016
 • 27. bod Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. rozšírením predmetu činnosti
 • 28. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. septembra 2016
 • 29. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.
 • 30. bod Návrh na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A
 • 31. bod Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2015
 • 32. bod Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti
 • 32a. bod
 • 33. bod Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
 • 34. bod Návrh na odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva - zmluvných pokút a úrokov z omeškania spolu vo výške 24 301,63 Eur, žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, IČO: 00151866
 • 35. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku
 • 36. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0710 07 00 a v Zmluve o nájme č. 07 83 0706 07 00 pre Spojenú školu Svätej rodiny so sídlom v Bratislave
 • 37. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1354/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom – Trhová 54
 • 39. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 40. bod Interpelácie
 • 41. bod Rôzne
 • 17c. Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15m2 na prízemí v stavbe súp. č. I. 36, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava