NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

0. bod Informácia o nepodpísaných uzneseniach

  
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.9.2016 a niektorých uznesení s termínom plnenia k 31.10.2016 a 30.11.2016

  
 

1a. bod Informácia o odstraňovaní nelegálnych reklamných a informačných zariadení v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava

  
 

1b. bod Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj

  
 

1b. bod pokračoavie

  
 

2. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 875/4, Slovenskej republike – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

  
 

3. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2669/3, do výlučného vlastníctva PhDr. Margity Vitálošovej

  
 

4. bod Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúceho sa novovytvorených pozemkov parc. č. 829/3 a 2672/7 nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vajnory, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štelárovcov v spoluvlastníckom podiele ½

  
 

5. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov, parc. č. 1809/3, parc. č. 1809/4, parc. č. 1809/5 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  
 

6. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, do výlučného vlastníctva Martina Feráka

  
 

7. bod Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava – Rača, na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development

  
 

7. bod pokračoavie 1

  
 

7. bod pokračoavie 2

  
 

7a. bod Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/2016 zo dňa 29.09.2016, ktorého výkon bol v časti (v bode 2) pozastavený

  
 

7b. bod Pozastavené uznesenie č. 598/2016

  
 

7b. bod pokračoavie

  
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupov k bytovému domu a k nebytovým priestorom v Bratislave

  
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1038/6, 3604, 4355/12, 4450 pre spoločnosť FORESPO PETRŽALKA CITY a.s. so sídlom v Bratislave

  
 

9. bod Pokračovanie

  
 

10. bod Staihnutý

  
 

10a. bod Vyhlásenie národného parku Podunajsko - o 11:00 h

  
 

10b. bod Návrh na zriadenie Mediálnej rady

  
 

10b. bod pokračoavie 1

  
 

10b. bod pokračoavie 2

  
 

10c. bod Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - druhý poobede

  
 

11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave

  
 

12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia hodín nájmu nehnuteľností – malej telocvične, nachádzajúcej sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka,

  
 

13. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 10376/2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 10370/66 vo vlastníctve DreamField Property s. r.

  
 

14. bod Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Ružinov, Bratislava-Devín, Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vajnory, Bra

  
 

15. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

15a. bod Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2016

  
 

16. bod Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 za rok 2015 a Aktualizácia akčných plánov PHSR 2010-2020 na obdobie rokov 2016 - 2018

  
 

17. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  
 

18. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

  
 

19. bod Rozhodnutie č. 17/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimo

  
 

20. bod Odvolanie Ing. Juraja Káčera, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, z členstva v komisii kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na vlastnú žiadosť a návrh na voľbu I

  
 

21. bod Informácia o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu regiónov a miest 2016

  
 

22. bod Harmonogram prípravy Koncepcie kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2020 - informácia

  
 

23. bod Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

24. bod Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava

  
 

25. bod Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava

  
 

26. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1488/11, do výlučného vlastníctva Emilovi Vladárovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  
 

27. bod Informácia o vybavených interpelá

  
 

28. bod Interpelácie

  
 

29. bod Rôzne

  
 

Slovo pre verejnosť

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
25.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
03.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
18.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
23.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava