Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy • 0. bod Informácia o nepodpísaných uzneseniach
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.9.2016 a niektorých uznesení s termínom plnenia k 31.10.2016 a 30.11.2016
 • 1a. bod Informácia o odstraňovaní nelegálnych reklamných a informačných zariadení v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava
 • 1b. bod Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
 • 1b. bod pokračoavie
 • 2. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 875/4, Slovenskej republike – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • 3. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2669/3, do výlučného vlastníctva PhDr. Margity Vitálošovej
 • 4. bod Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúceho sa novovytvorených pozemkov parc. č. 829/3 a 2672/7 nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vajnory, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štelárovcov v spoluvlastníckom podiele ½
 • 5. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov, parc. č. 1809/3, parc. č. 1809/4, parc. č. 1809/5 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 6. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, do výlučného vlastníctva Martina Feráka
 • 7. bod Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava – Rača, na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development
 • 7. bod pokračoavie 1
 • 7. bod pokračoavie 2
 • 7a. bod Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/2016 zo dňa 29.09.2016, ktorého výkon bol v časti (v bode 2) pozastavený
 • 7b. bod Pozastavené uznesenie č. 598/2016
 • 7b. bod pokračoavie
 • 8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupov k bytovému domu a k nebytovým priestorom v Bratislave
 • 9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1038/6, 3604, 4355/12, 4450 pre spoločnosť FORESPO PETRŽALKA CITY a.s. so sídlom v Bratislave
 • 9. bod Pokračovanie
 • 10. bod Staihnutý
 • 10a. bod Vyhlásenie národného parku Podunajsko - o 11:00 h
 • 10b. bod Návrh na zriadenie Mediálnej rady
 • 10b. bod pokračoavie 1
 • 10b. bod pokračoavie 2
 • 10c. bod Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - druhý poobede
 • 11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia hodín nájmu nehnuteľností – malej telocvične, nachádzajúcej sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka,
 • 13. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 10376/2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 10370/66 vo vlastníctve DreamField Property s. r.
 • 14. bod Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Ružinov, Bratislava-Devín, Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vajnory, Bra
 • 15. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 15a. bod Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2016
 • 16. bod Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 za rok 2015 a Aktualizácia akčných plánov PHSR 2010-2020 na obdobie rokov 2016 - 2018
 • 17. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 • 18. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
 • 19. bod Rozhodnutie č. 17/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimo
 • 20. bod Odvolanie Ing. Juraja Káčera, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, z členstva v komisii kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na vlastnú žiadosť a návrh na voľbu I
 • 21. bod Informácia o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu regiónov a miest 2016
 • 22. bod Harmonogram prípravy Koncepcie kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2020 - informácia
 • 23. bod Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy
 • 24. bod Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava
 • 25. bod Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava
 • 26. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1488/11, do výlučného vlastníctva Emilovi Vladárovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
 • 27. bod Informácia o vybavených interpelá
 • 28. bod Interpelácie
 • 29. bod Rôzne
 • Slovo pre verejnosť

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava