Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ

 

0. bod Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 26.01.2017, ktoré bolo pozastavené

   
 

0. bod Hlasovanie

   
 

0a. bod Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy č. 722/2017 z 26. 1. 2017

   
 

0b. bod Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 719/2017 z 26. 1. 2017

   
 

0c. bod Návrh všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

0c. bod Pokračovanie 1

   
 

0c. bod Pokračovanie 2

   
 

Slovo pre verejnosť

   
 

0c. bod Pokračovanie 3

   
 

0c. bod Pokračovanie 4

   
 

0c. bod Pokračovanie 5

   
 

0c. bod Pokračovanie 6

   
 

0c. bod Pokračovanie 7

   
 

0c. bod Hlasovanie

   
 

0d. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6,

   
 

11. bod Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1, Bratislava

   
 

49aa. bod Presunutý

   
 

49. bod Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov po 16:30 h)

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.05.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
24.05.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: